Fara í efni  

Gjaldskrár

Álagning gjalda 2024

Prenta gjaldskrá


Á fundi bæjarstjórnar Akraness, sem haldinn var þann 12. desember 2023, voru samþykktar eftirfarandi forsendur til grundvallar álagningu útsvars-, fasteigna- og þjónustugjalda á árinu 2024:

Álagning gjalda
Útsvarsprósenta árið 2024
14.97%
Fasteignaskattur af álagningarstofni íbúðarhúsa skv. a-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
0,2467%
Fasteignaskattur af öllum fasteignum skv. b-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,32%
Fasteignaskattur af öllum öðrum fasteignum skv. c-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,4678%
Meðhöndlun úrgangs vegna íbúðarhúsnæðis fyrir hverja íbúð miðað við tvær sorptunnur
kr. 42.814

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2024 eru 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september, 15. október en eindagi gjaldanna er 30 dögum síðar eða næsta virkan dag beri hann upp á helgidag. Heildargjöld sem nema lægri fjárhæð en kr. 25.000 innheimtast með einum gjalddaga á ári, þann 15. apríl 2024.

Veitt er ívilnun á fasteignaskatti á árinu 2024, til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við sérstakar reglur bæjarstjórnar um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

Gjald vegna meðhöndlunar úrgangs er innheimt með fasteignagjöldum

Lóðarleiga
Verð á hvern fermeter lóðar
Íbúðarhúsnæði
kr. 17,14
Atvinnuhúsnæði
kr. 61,63
Hafnarsvæði
kr. 245,05

Lóðarleiga af nýjum lóðum og endurnýjuðum samningum er 1,199% af fasteignamatsverði atvinnulóða (óbreytt milli ára) og 0,3034% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða (óbreytt milli ára) og eru innheimt með fasteignagjöldum. 

Vatns- og fráveitugjöld eru ákveðin og innheimt af Orkuveitu Reykjavíkur en ekki Akraneskaupstað. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag þeirrar innheimtu er að finna á vef Orkuveitunnar, www.or.is.

Álagning fasteignagjalda er birt rafrænt á www.island.is, en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli í Þjónustuveri Akraneskaupstaðar.

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Gjaldskrár Akraneskaupstaðar hækka almennt um 7% þann 1. janúar 2024 nema annað sé sérstaklega samþykkt í viðkomandi gjaldskrá.

Gjaldskrá Guðlaugar

Einstaklingsverð
Stakur miði fyrir 18 ára og eldri
2500 kr.
Stakur miði 17 ára og yngri
0 kr.
Stakur miði fyrir öryrkja og eldri borgara
1250 kr.
Frítt gegn framvísun árskorts í Jaðarsbakkalaug
0 kr.
Afsláttarkort
10 skipta kort (gildir bæði vetur og sumar)
kr. 17000
Leiga og önnur sala
Leiga á handklæðum
kr. 700
Leiga á sjósundsskóm
kr. 1000
Leiga á sjósundshönskum
kr. 1000
Móttaka hópa (10-25 manns)
Móttaka hóps í beinu framhaldi af opnunartíma
kr. 18.000
Móttaka hóps, sérstök opnun
kr. 30.000

Gjaldskrá Akranesvita

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 500
Börn, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
Ókeypis
Móttaka hópa og leiðsögn á opnunartíma
kr. 8.400
Móttaka hópa og leiðsögn utan opnunartíma
kr. 24.900
Móttaka og leiðsögn skólahópa í fylgd kennara
Ókeypis
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi 1. janúar 2024.

Gjaldskrá Bókasafns Akraness

Bókasafnskort - árgjald
Verð
0-17 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 0
18-66 ára
kr. 2.460
Glatað bókasafnskort
kr. 610
Mynddiskar
Verð
Allt fræðsluefni og kvikmyndir eru án endurgjalds
Dagsektir
Verð
Bækur, hljóðbækur, tímarit, mynddiskar og önnur gögn
kr. 20
Afsláttur af sektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Hámarkssektir
Verð
Hámarkssekt á safngögn
kr. 840
Hámarkssekt vegna útláns til einstaklings
kr. 6.485
Afsláttur af hámarkssektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Ljósritun, skönnun o.fl.
Verð
Ljósritun A4
kr. 65 (í lit kr. 120)
Ljósritun A3
kr. 120 (í lit kr. 220)
Millisafnalán innanlands
kr. 1.600
Skönnun
kr. 150
Afnot af skanna með skírteini
Ókeypis
Leiga á Svöfusal
kr. 7.470 á klukkustund
Útprentun á skönnun
Sama verð og á ljósriti
Viðmiðunargjald fyrir glötuð eða skemmd gögn
Verð
Bækur og hljóðbækur
kr. 5.060
Mynddiskar
kr. 4.045
Tónlistardiskar
kr. 3.320
Tímarit
kr. 320
Ef ný gögn skemmast eða glatast (tveggja ára), þá gildir innkaupaverð.
Aðgangur að tölvu og neti
Verð
Aðgangur að þráðlausu neti
Ókeypis
Tölvuafnot af tölvu safnsins í 30 mín
Ókeypis

 

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá búfjáreftirlits á Akranesi

Prenta gjaldskrá

1. gr.
Gjald fyrir sérstaka haustskoðun sbr. 11. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. skal miðast við tímaeiningu. Gjald á tímaeiningu sem er ein klst., er kr. 6.924.

2. gr.
Eftirlitsgjald sbr. 15. og 16. gr. laga nr. 103/200, um búfjáreftirlit o.fl. skal vera kr. 6.924 á tímaeiningu. 

3. gr.
Aksturkostnaður vegna ferða eftirlitsmanna sbr. 1. og 2. gr. skal greiddur af umráðamanni hlutaðeigandi búfjár. Kostnaður á hvern ekinn km miðast við gjald sem ákveðið er af ferðakostnaðarnefnd fjármálaráðuneytisins. Virðisaukaskattur reiknast aukalega á hverja gjaldtöku skv. 1., 2. og 3. gr.

4. gr.
Þurfi að leita dómsúrskurðar til að tryggja eftirlitsaðilum aðgang að gripahúsum sbr. 15. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhöld o.fl. skal hlutaðeigandi umráðamaður búfjár greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði kaupstaðarins í hverju úrskurðarmáli. 

5. gr.
Endurskoðun gjaldskrár þessarar skal fara fram við afgreiðslu fjárhagsáætlunar kaupstaðarins hvert ár. 

6. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var af bæjarstjórn Akraness, er sett með heimild í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. og staðfestist hér með af ráðherra til að öðlast þegar gildi. 

Samþykkt í bæjarstjórn 12. desember 2023 og tekur gildi frá 1. janúar 2024.

Gjaldskrá Byggðasafnsins í Görðum

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 1.200
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 840
Hópar 10 manns eða fleiri
kr. 840 fyrir hvern einstakling
Leiðsögn um safnið, viðbótargjald auk aðgangseyris
kr. 24.900 viðbótargjald auk aðgangseyris
Leiðsögn er fyrir skólahópa í fylgd með kennurum.
Ókeypis
Hljóðleiðsögn er innifalin í aðgangseyri.
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi 1. janúar 2024.

Gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu

Prenta gjaldskrá

1.gr. um gjald fyrir heimaþjónustu

Stuðningsþjónusta (heimaþjónusta) er veitt gegn gjaldi fyrir hverja veitta þjónustustund. Gjöld eru tekjutengd og eru gjaldflokkarnir tveir. Röðun í gjaldflokka tekur mið af framfærsluviðmiðum Tryggingastofnunar ríkisins hverju sinni. Ákvörðun gjaldflokks ræðst af öllum skattskyldum tekjum þjónustuþega, þ.m.t. fjármagnstekjum eins og þær eru samkvæmt skattframtali.

Innheimt er fyrir að hámarki 8 klukkustundir á mánuði. Innheimt er fyrir heimilisþrif og aðstoð við búðarferðir.

Önnur stuðningsþjónusta, þ.e. innlit og persónuleg aðstoð á dagvinnutíma og kvöld- og helgarþjónusta er endurgjaldslaus.

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu miðast við skattskyldar tekjur einstaklinga og hjóna.

Tekjumörk einstaklings á mán.
Tekjumörk hjóna á mán.
Gjald á klukkustund
Undir kr. 417.391
Undir kr. 666.388
kr. 0
Yfir kr. 417.391
Yfir kr. 666.388
kr. 1.299

2.gr. um tekjuupplýsingar

Árlega er kallað eftir endurnýjun á tekjuupplýsingum. Kjósi notendur af einhverjum ástæðum að skila ekki inn umsókn og tekjuupplýsingum fyrir tilskilinn tíma greiða þeir fullt gjald.

3.gr. um akstur

Ekki er innheimt gjald fyrir akstur vegna persónulegra erinda, s.s. í búðir og í banka.
Ekki er innheimt gjald fyrir akstursþjónustu sem er á vegum bæjarfélagsins.

4.gr. um lagagrundvöll og gildistöku

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 15. janúar 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 15. janúar 2021.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 15. janúar 2024.

Gjaldskrá frístundar

Prenta gjaldskrá
Frístund
Verð
1 klukkustund
kr. 409
Síðdegishressing
kr. 157
1 klukkustund (35% afsláttur af dvalargjaldi fyrir einstæða foreldra)
kr. 267

Afsláttarkjör:

Einstæðir foreldrar fá 35% afslátt af dvalargjaldi

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru nemenda með fötlun í 5. - 10. bekk. Almennur opnunartími frístundar er til kl. 16:15.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 9. apríl 2024 og tók gildi þann 1. maí 2024.

Gjaldskrá gatnagerðargjalds

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi er endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2022 og tók gildi 1. janúar 2023, skv. lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009.

Álagning og innheimta tengigjalda er hjá Veitum og er ekki hluti þeirra gjalda sem Akraneskaupstaður leggur á innheimtir hjá lóðarhafa sbr. gatnagerðargjaldskrá nr. 666/2022 og þjónusutgjaldskrá nr. 901/2015

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef Stjórnartíðinda

Gjaldskrá fyrir heimsendan mat

Prenta gjaldskrá
Gjald fyrir heimsendingu matar er kr. 1.650,- sem skiptist þannig:
Matur (hráefniskostnaður)
kr. 1.443
Heimsendingarkostnaður
kr. 207

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu heimsendingarkostnaðar miðast við sömu forsendur og gjöld fyrir stuðningsþjónustu sbr. 1.gr.

Einstaklingur sem hefur skattskyldar tekjur undir kr. 417.391 á mánuði og hjón sem hafa skattskyldar tekjur undir kr. 666.388 á mánuði, greiða eingöngu fyrir matinn (hráefniskostnað).

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 1. janúar 2021.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs

Prenta gjaldskrá

1. gr.

Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar skal ákvarða og innheimta sorpgjald fyrir söfnun og með­höndlun úrgangs, samkvæmt 1. mgr. 23. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Þá er Akranes­kaupstað heimilt að innheimta gjald fyrir alla meðhöndlun úrgangs, uppsetningu og rekstur nauðsynlegra inn­viða í samræmi við 2. mgr. 23. gr. laganna.

Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar er heimilt að leggja á sérstakt sorpgjald með vísan til sam­þykktar um meðhöndlun úrgangs á Akranesi nr. 1231/2005.

2. gr.

Sorpgjald er lagt á hverja íbúð í Akraneskaupstað og er það innheimt með fasteignagjöldum eða á annan hátt eftir því sem við verður komið og þá með sömu gjalddögum og fasteignagjöld, sem að jafnaði eru innheimt á tímabilinu janúar til og með október ár hvert.

Gjaldið nýtur lögveðsréttar í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga.

3. gr.

Gjöldin greiðast árlega sem hér greinir:

3.1  Eigandi íbúðar greiðir 42.814 á íbúð miðað við tvær 240 lítra sorptunnur (eina fyrir almennan úrgang og aðra fyrir flokkaðan úrgang/sorp)  Húsfélög geta fengið 220 lítra eða 660 lítra sorpílát með sömu lítratölu. 

4. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 12. desember 2023, staðfestist hér með skv. 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og skv. 23. gr. laga nr. 55/2023 um meðhöndlun úrgangs, og öðlast þegar gildi.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1372/2020 fyrir hirðu og eyðingu sorps í Akraneskaupstað.

                                                                                           Sjá gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs í B- deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá Héraðsskjalasafns Akraness

Prenta gjaldskrá
Gjaldskráin er hér sem segir
Verð
Vottorð, endurrit skjala, hver síða
kr. 3.040
Ljósrit eða endurprentun
kr. 70
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá hundahalds

Prenta gjaldskrá

Af hundum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 782/2010, sbr. 11. gr. hennar.

Við umsókn
Verð
Skráningargjald
kr. 19.800
Skráningargjald eftir útrunninn frest
kr. 24.600
Árlegt eftirlitsgjald
Verð
Fyrir hvern hund
kr. 24.600
Fyrir hvern hund þegar eigandi hefur lokið námskeiði
kr. 12.300
Gjald vegna afhendingar handsamaðs hunds
Verð
Fyrsta afhending hunds
kr. 24.600
Önnur afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 32.800
Þriðja afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 41.100

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Hafi leyfishafi lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi, viðurkenndu af skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar lækka gjöld skv. 3. gr. gjaldskrár þessar um 30%.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá íþróttamannvirkja

Sund og þrek
Verð
Stakur miði í sund, 0-15 ára (frítt í sund til 1. júní árið sem þau verða 16 ára).
Ókeypis
Stakur miði í sund, 16-18 ára (50% afsláttur til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 460
Stakur miði, sund fullorðnir - 18 ára og eldri
kr. 920
Stakur miði í sund fyrir örykja gegn framvísun örorkuskírteinis frá Tryggingastofnun ríkisins
Ókeypis
Stakur miði þrek
kr. 1.020
Stakur miði þrek og sund
kr. 1.285
Stakur miði í þrek fyrir 14-18 ára (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 510
Stakur miði í þrek og sund fyrir 16-18 ára (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 640
30 miðar sund
kr. 10.500
30 miðar þrek
kr. 15.380
30 miðar þrek og sund
kr. 19.100
30 miðar skólakort - sund
kr. 6.280
30 miðar skólakort - þrek
kr. 8.860
30 miðar skólakort - þrek og sund
kr. 10.900
3ja mánaða kort - þrek og sund
kr. 21.030
6 mánaða kort - þrek og sund
kr. 31.520
Árskort sund
kr. 31.520
Árskort barna 16-18 ára í sund (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 15.760
Árskort þrek
kr. 40.590
Árskort barna 14-18 ára í þrek (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 20.300
Árskort þrek og sund
kr. 52.530
Árskort barna 16-18 ára í þrek og sund (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 26.270
Leiga á sundskýlu
kr. 700
Leiga á sundbolum
kr. 700
Leiga á handklæði
kr. 700
Leiga á sundfatnaði og handklæði
kr. 1.150
Eldri borgarar
50% afsláttur af stöku skipti og kortum
Öryrkja gegn framvísun örorkuskírteinis
50% afsláttur af stöku skipti og kortum
Atvinnulausir gegn framvísun skírteinis frá VMST á Vesturland
50% afsláttur af stöku skipti
Árskort í þrek og sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í þrek og sund - 0 % afsláttur
kr. 52.530
Við kaup á 10-19 árskortum í þrek og sund - 10 % afsláttur
kr. 47.400
Við kaup á 20-49 árskortum í þrek og sund - 15% afsláttur
kr. 44.730
Við kaup á 50-199 árskortum í þrek og sund - 25% afsláttur
kr. 39.460
Við kaup á 200 - 399 árskortum í þrek og sund - 30% afsláttur
kr. 36.900
Árskort í sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í sund - 0 % afsláttur
kr. 31.520
Við kaup á 10-19 árskortum í sund - 10 % afsláttur
kr. 28.440
Við kaup á 20-49 árskortum í sund - 15% afsláttur
kr. 26.905
Við kaup á 50-199 árskortum í sund - 25% afsláttur
kr. 23.700
Við kaup á 200 - 399 árskortum í sund - 30% afsláttur
kr. 22.165
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.
Leigugjald á sölum í íþróttamannvirkjum
Verð
Leiga á íþróttasal til fjölbrautarskóla á klukkustund
kr. 8.710
Leiga á íþróttasal til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 6.030
Leiga á íþróttasal vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 6.030
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) og vegna mannfagnaðar
kr. 56.025
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 5.610
Leiga á sal 2 (gervigras-sal) til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.370
Leiga á sal 3 (græna sal) til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.370
Leiga á sal 4 (spinningsal) til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.370
Leiga á sal 5 (parket salur) til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.370
Leiga á speglasal í kjallara íþróttahúss Vesturgötu til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.370
Leiga á Þekju á Vesturgötu vegna mannfagnaðar
kr. 56.025
Leiga á Þekju á Vesturgötu vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 5.240
Gjald vegna starfsmanns - salur 1 (hátíðarsalur) og Þekju á klukkustund
kr. 6.030
Gjald vegna starfsmanns - íþróttasalur á klukkustund
kr. 8.710
Útleiga á íþróttasal Vesturgötu vegna mannfagnaðar á klukkustund, eftir vinnu starfsmanna
kr. 12.690
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 14.490
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar - utan opnunartíma (útkall)
kr. 34.240
Útleigu á Bjarnalaug vegna fastra tíma í stundatöflu
kr. 4.370
Útleiga á íþróttasal utan opnunartíma (útkall)
kr. 34.240

Gjaldskrá kattahalds

Prenta gjaldskrá

Af köttum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 781/2010.

Gjald
Verð
Skráningargjald
kr. 5.300
Árlegt eftirlitsgjald fyrir hvern kött
kr. 7.500
Fyrir hverja handsömun kattar sem er á flækingi og veldur ónæði
kr. 7.500

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi kattar. Óskráða ketti má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá leikskóla

Prenta gjaldskrá
Dvalartími
Almennt gjald
Afsláttargjald -35%
4.0
kr. 16.334
kr. 10.617
4.5
kr. 18.376
kr. 11.944
5.0
kr. 20.418
kr. 13.271
5.5
kr. 22.459
kr. 14.599
6.0
kr. 24.501
kr. 15.926
6.5
kr. 26.543
kr. 17.253
7.0
kr. 28.585
kr. 18.580
7.5
kr. 30.626
kr. 19.907
8.0
kr. 32.668
kr. 21.234
8.5
kr. 34.710
kr. 22.561
9.0
kr. 36.752
kr. 23.889
9.5
kr. 38.793
kr. 25.216

Matarverð á mánuði:

 • Morgunverður er kr. 2.185
 • Síðdegishressing er kr. 2.185
 • Hádegisverður er kr. 5.856
 • Ávaxtagjald er kr. 1.096

Dvalargjald á klukkustund er kr. 4.084.
Dvalargjald á klukkstund á tímanum á milli 6:45-7:30 er kr. 4.894 (ekki eru veittur afsláttur af þessu dvalargjaldi).

Afsláttarkjör

Afsláttur er veittur til einstæðra foreldra að fenginni umsókn foreldris. Umsókn um afsláttarkjör skal endurnýjuð árlega fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra í viðkomandi leikskóla. Ef breyting verður á hjúskaparstöðu sem hefur áhrif á afsláttarkjör þarf að tilkynna það til leikskólastjóra. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns. 

Námsmenn, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi, fá 35% afslátt af dvalargjaldi. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Afsláttur námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru fatlaðra nemenda í 5. - 10. bekk. Greitt er fullt gjald vegna yngsta barns og síðan koll af kolli.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 9. apríl 2024 og tók gildi þann 1. maí 2024.

Gjaldskrá Ljósmyndasafns Akraness

Prenta gjaldskrá

Höfunda- og birtingarréttur
Allar myndir sem birtar eru á heimasíðu Ljósmyndasafns Akraness eru eingöngu til einkaafnota. Fjölföldun og birting í öðrum tilgangi er bönnuð án skriflegs leyfis. Á safninu má nálgast afrit, ljósrit og stafrænar myndir sem leyfðar eru til opinberrar birtingar og einkaafnota svo fremi sem veitt hafi verið til þess leyfi og greitt höfundargjald.

Prentun á ljósmyndapappír
Verð
10x15 cm
kr. 2.170
13x18 cm
kr. 2.610
18x24 cm
kr. 3.900
24x30 cm
kr. 4.990
30x40 cm
kr. 7.720
Umsýslukostnaður og myndvinnsla
kr. 2.370
Gjald
Verð
Bækur, forsíða
kr. 39.290
Bækur, innsíða
kr. 16.400
Dagblöð og tímarit
kr. 17.000
Fréttabréf, kynningarefni og skýrslur
kr. 13.730
Póstkort
kr. 16.760
Auglýsing, heil síða
kr. 52.360
Auglýsing, hálf síða
kr. 32.800
Auglýsingaherferð
kr. 85.000
Auglýsingaskilti
kr. 65.470
Heimasíða - einstaklingar
kr. 5.230
Fyrirtækjavefur
kr. 13.120
Sjónvarp og kvikmyndir
kr. 12.460
Viðbótargjald vegna útgáfu á DVD
kr. 7.890
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld

Prenta gjaldskrá

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í febrúar 2023 og taka breyt­ingum mánaðarlega í samræmi við breytingar á umræddri vísitölu.

Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010 og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 901/2015.

Samþykkt í bæjarstjórn þann 6. mars 2023 og birt í b-deild stjórnartíðinda þann 13. apríl 2023

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

Gjaldskrá skólamáltíða í grunnskólum

Prenta gjaldskrá
Máltíð
Verð
Stök máltíð
kr. 550
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá fyrir slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin af Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Gjald­skráin var samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar á 1224. fundi, þann 15. desember 2015 og af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar á 208. fundi, þann 24. nóvember 2015, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

 

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

Gjaldskrá Tónlistarskóla Akraness

Prenta gjaldskrá
Nám
Grunngjald
20 ára og eldri
Forskóli I og II
kr. 35.420
Hljóðfæranám 1/1 grunn- og miðstig*
kr. 91.210
kr. 123.130
Hljóðfæranám 1/1 framhaldsstig*
kr. 99.050
kr. 133.720
Hljóðfæranám (og Suzuki) 1/2 grunn- og miðstig*
kr. 58.160
kr. 78.520
Hljóðfæranám 1/2 framhaldsstig*
kr. 63.170
kr. 85.280
Samkennsla í söng (2 saman í 40 mín.)
kr. 47.750
kr. 64.460
Meðleikur 15 mínútur, (meiri meðleikur reiknast eftir þessu grunngjaldi)
kr. 29.080
kr. 39.260
Söngnám 1/1 grunnstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 131.920
kr. 178.090
Söngnám 1/1 miðstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 131.920
kr. 178.090
Söngnám 1/1 framhaldsstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 139.760
kr. 188.680
Söngnám 1/2 grunnstig (meðleikur 15 mín.)
kr. 78.520
kr. 106.000
Hljóðfæraleiga
kr. 13.160
kr. 17.770

*Miðað er við að söngnemendur í grunnstigi geti valið um lengd meðleiks í samráði við kennara. Söngnemendur í mið- framhaldsstigi séu í meðleik að lágmarki 15 mínútur vikulega. Meðleikur með söng-eða hljóðfærum reiknast með 30% afslætti eins og er með 2. hljóðfæri.

Gjaldskráin gildir fyrir heilt skólaár og er hægt að skipta greiðslunum í fjóra hluta, einnig er hægt að setja greiðslur á greiðslukort.

Tómstundaframlag Akraneskaupstaðar gildir hjá Tónlistarskólanum.

Ef systkini hafa sama lögheimili er veittur systkinaafsláttur fram til 18 ára aldurs af lægra skólagjaldi sem hér segir:

 • 30% afsláttur fyrir systkini númer tvö
 • 40% afsláttur fyrir systkini númer þrjú

Stundi nemandi nám á tvö hljóðfæri/söng þá er 30% afsláttur af 2. hljóðfæri.

Eing og fram kemur í gjaldskránni þá greiða nemendur sem eru 20 ára og eldri 35% hærri skólagjöld frá og með 1. júní árið sem þau verða 20 ára.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 12. desember 2023 og tók gildi þann 1. janúar 2024.

Gjaldskrá Þorpsins

Prenta gjaldskrá
Þátttökugjald
Verð
1 klukkustund
kr. 152
Síðdegishressing
kr. 157 fyrir hvern dag

Frístundastarf (9 ára og eldri) er ætlað fyrir einstaklinga með stuðningsþarfir á aldrinum 9 - 20 ára. Starfið felur í sér einstaklingsbundna frístundaþjónustu og er opin á milli kl. 13:00 og 16:15 alla virka daga.

Umsóknir um þátttöku fer fram á umsóknarvef um frístundastarf í þjónustugáttinni

 

 • Afsláttarkjör:

  Einstæðir foreldrar fá 35% afslátt af dvalargjaldi

  Systkinaafsláttur

  • Yngsta barn greiðir fullt gjald
  • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
  • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

  Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru nemenda með fötlun í 5. - 10. bekk. Almennur opnunartími frístundar er til kl. 16:15.

  Samþykkt í bæjarstjórn 12. desember 2023 og tekur gildi frá 1. janúar 2024.

   

   

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00