Fara í efni  

Gjaldskrár

Álagning gjalda 2023

Prenta gjaldskrá


Á fundi bæjarstjórnar Akraness, sem haldinn var þann 13. desember 2022, voru samþykktar eftirfarandi forsendur til grundvallar álagningu útsvars-, fasteigna- og þjónustugjalda á árinu 2023:

Álagning gjalda
Útsvarsprósenta árið 2023
14.74%
Fasteignaskattur af álagningarstofni íbúðarhúsa skv. a-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
0,2306%
Fasteignaskattur af öllum fasteignum skv. b-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,32%
Fasteignaskattur af öllum öðrum fasteignum skv. c-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,3718%
Sorphreinsunargjald vegna íbúðarhúsnæðis fyrir hverja íbúð miðað við tvær sorptunnur
kr. 19.256
Sorpeyðingargjald miðað við tvær tunnur
kr. 16.422

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2023 eru 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september, 15. október en eindagi gjaldanna er 30 dögum síðar eða næsta virkan dag beri hann upp á helgidag. Heildargjöld sem nema lægri fjárhæð en kr. 25.000 innheimtast með einum gjalddaga á ári, þann 15. apríl 2023.

Veitt er ívilnun á fasteignaskatti á árinu 2023, til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við sérstakar reglur bæjarstjórnar um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

Sorphreinsunargjald og sorpeyðingargjald er innheimt með fasteignagjöldum

Lóðarleiga
Verð á hvern fermeter lóðar
Íbúðarhúsnæði
kr. 16,19
Atvinnuhúsnæði
kr. 58,20
Hafnarsvæði
kr. 231,41

Lóðarleiga af nýjum lóðum og endurnýjuðum samningum er 1,199% af fasteignamatsverði atvinnulóða og 0,3034% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða og eru innheimt með fasteignagjöldum. 

Vatns- og fráveitugjöld eru ákveðin og innheimt af Orkuveitu Reykjavíkur en ekki Akraneskaupstað. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag þeirrar innheimtu er að finna á vef Orkuveitunnar, www.or.is.

Álagning fasteignagjalda er birt rafrænt á www.island.is, en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli í Þjónustuveri Akraneskaupstaðar.

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Gjaldskrár Akraneskaupstaðar hækka almennt um 7% þann 1. janúar 2023 nema annað sé sérstaklega samþykkt í viðkomandi gjaldskrá.

Gjaldskrá Guðlaugar

Einstaklingsverð
Stakur miði fyrir 18 ára og eldri
500 kr.
Stakur miði 15 ára og eldri
200 kr.
Stakur miði fyrir öryrkja og eldri borgara
200 kr.
Frítt gegn framvísun árskorts í Jaðarsbakkalaug
0 kr.
Afsláttarkort
10 skipta kort (gildir bæði vetur og sumar)
kr. 4000
Vetrarpassi fyrir einn (gildir frá 1. október til 30. apríl)
kr. 10.000
Fjölskyldukort (gildir frá 1. október til 30. apríl)
kr. 18.000
Leiga og önnur sala
Leiga á handklæðum
kr. 500
Leiga á sjósundsskóm
kr. 500
Leiga á sjósundshönskum
kr. 500
Móttaka hópa (10-25 manns)
Móttaka hóps í beinu framhaldi af opnunartíma
kr. 15.000
Móttaka hóps, sérstök opnun
kr. 25.000

Gjaldskrá Akranesvita

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 330
Börn, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
Ókeypis
Móttaka hópa og leiðsögn á opnunartíma
kr. 5.600
Móttaka hópa og leiðsögn utan opnunartíma
kr. 16.600
Móttaka og leiðsögn skólahópa í fylgd kennara
Ókeypis
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt án breytinga í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022.

Gjaldskrá Bókasafns Akraness

Bókasafnskort - árgjald
Verð
0-17 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 0
18-66 ára
kr. 2.301
Glatað bókasafnskort
kr. 570
Mynddiskar
Verð
Allt fræðsluefni og kvikmyndir eru án endurgjalds
Dagsektir
Verð
Bækur, hljóðbækur, tímarit, mynddiskar og önnur gögn
kr. 20
Afsláttur af sektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Hámarkssektir
Verð
Hámarkssekt á safngögn
kr. 785
Hámarkssekt vegna útláns til einstaklings
kr. 6.060
Afsláttur af hámarkssektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Ljósritun, skönnun o.fl.
Verð
Ljósritun A4
kr. 59 (í lit kr. 110)
Ljósritun A3
kr. 110 (í lit kr. 215)
Millisafnalán innanlands
kr. 1.490
Skönnun
kr. 140
Afnot af skanna með skírteini
Ókeypis
Leiga á Svöfusal
kr. 6.980 á klukkustund
Útprentun á skönnun
Sama verð og á ljósriti
Viðmiðunargjald fyrir glötuð eða skemmd gögn
Verð
Bækur og hljóðbækur
kr. 4.725
Mynddiskar
kr. 3.780
Tónlistardiskar
kr. 3.100
Tímarit
kr. 300
Ef ný gögn skemmast eða glatast (tveggja ára), þá gildir innkaupaverð.
Aðgangur að tölvu og neti
Verð
Aðgangur að þráðlausu neti
Ókeypis
Tölvuafnot af tölvu safnsins í 30 mín
Ókeypis

 

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá búfjáreftirlits á Akranesi

Prenta gjaldskrá

1. gr.
Gjald fyrir sérstaka haustskoðun sbr. 11. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. skal miðast við tímaeiningu. Gjald á tímaeiningu sem er ein klst., er kr. 6.471.

2. gr.
Eftirlitsgjald sbr. 15. og 16. gr. laga nr. 103/200, um búfjáreftirlit o.fl. skal vera kr. 6.471 á tímaeiningu. 

3. gr.
Aksturkostnaður vegna ferða eftirlitsmanna sbr. 1. og 2. gr. skal greiddur af umráðamanni hlutaðeigandi búfjár. Kostnaður á hvern ekinn km miðast við gjald sem ákveðið er af ferðakostnaðarnefnd fjármálaráðuneytisins. Virðisaukaskattur reiknast aukalega á hverja gjaldtöku skv. 1., 2. og 3. gr.

4. gr.
Þurfi að leita dómsúrskurðar til að tryggja eftirlitsaðilum aðgang að gripahúsum sbr. 15. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhöld o.fl. skal hlutaðeigandi umráðamaður búfjár greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði kaupstaðarins í hverju úrskurðarmáli. 

5. gr.
Endurskoðun gjaldskrár þessarar skal fara fram við afgreiðslu fjárhagsáætlunar kaupstaðarins hvert ár. 

6. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var af bæjarstjórn Akraness, er sett með heimild í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. og staðfestist hér með af ráðherra til að öðlast þegar gildi. 

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2022 og tekur gildi frá 1. janúar 2023.

Gjaldskrá Byggðasafnsins í Görðum

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 1.120
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 780
Hópar 10 manns eða fleiri
kr. 780 fyrir hvern einstakling
Leiðsögn um safnið, viðbótargjald auk aðgangseyris
kr. 11.200 viðbótargjald auk aðgangseyris
Leiðsögn er fyrir skólahópa í fylgd með kennurum.
Ókeypis
Hljóðleiðsögn er innifalin í aðgangseyri.
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt án breytinga í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022.

Gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu

Prenta gjaldskrá

1.gr. um gjald fyrir heimaþjónustu

Stuðningsþjónusta (heimaþjónusta) er veitt gegn gjaldi fyrir hverja veitta þjónustustund. Gjöld eru tekjutengd og eru gjaldflokkarnir tveir. Röðun í gjaldflokka tekur mið af framfærsluviðmiðum Tryggingastofnunar ríkisins hverju sinni. Ákvörðun gjaldflokks ræðst af öllum skattskyldum tekjum þjónustuþega, þ.m.t. fjármagnstekjum eins og þær eru samkvæmt skattframtali.

Innheimt er fyrir að hámarki 8 klukkustundir á mánuði. Innheimt er fyrir heimilisþrif og aðstoð við búðarferðir.

Önnur stuðningsþjónusta, þ.e. innlit og persónuleg aðstoð á dagvinnutíma og kvöld- og helgarþjónusta er endurgjaldslaus.

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu miðast við skattskyldar tekjur einstaklinga og hjóna.

Tekjumörk einstaklings á mán.
Tekjumörk hjóna á mán.
Gjald á klukkustund
Undir kr. 348.588
Undir kr. 556.542
kr. 0
Yfir kr. 348.588
Yfir kr. 556.542
kr. 1.214

2.gr. um tekjuupplýsingar

Árlega er kallað eftir endurnýjun á tekjuupplýsingum. Kjósi notendur af einhverjum ástæðum að skila ekki inn umsókn og tekjuupplýsingum fyrir tilskilinn tíma greiða þeir fullt gjald.

3.gr. um akstur

Ekki er innheimt gjald fyrir akstur vegna persónulegra erinda, s.s. í búðir og í banka.
Ekki er innheimt gjald fyrir akstursþjónustu sem er á vegum bæjarfélagsins.

4.gr. um lagagrundvöll og gildistöku

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 15. janúar 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 15. janúar 2021.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 14. desember 2021 og tók gildi þann 15. janúar 2022.

Gjaldskrá frístundar

Prenta gjaldskrá
Frístund
Verð
1 klukkustund
kr. 382
Síðdegishressing
kr. 144
1 klukkustund (35% afsláttur af dvalargjaldi fyrir einstæða foreldra)
kr. 249

Afsláttarkjör:

Einstæðir foreldrar fá 35% afslátt af dvalargjaldi

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru nemenda með fötlun í 5. - 10. bekk. Almennur opnunartími frístundar er til kl. 16:15.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá gatnagerðargjalds

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi er endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2022 og tók gildi 1. janúar 2023, skv. lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009.

Álagning og innheimta tengigjalda er hjá Veitum og er ekki hluti þeirra gjalda sem Akraneskaupstaður leggur á innheimtir hjá lóðarhafa sbr. gatnagerðargjaldskrá nr. 666/2022 og þjónusutgjaldskrá nr. 901/2015

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef Stjórnartíðinda

Gjaldskrá fyrir heimsendan mat

Prenta gjaldskrá
Gjald fyrir heimsendingu matar er kr. 1.342,- sem skiptist þannig:
Matur (hráefniskostnaður)
kr. 1.172
Heimsendingarkostnaður
kr. 170

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu heimsendingarkostnaðar miðast við sömu forsendur og gjöld fyrir stuðningsþjónustu sbr. 1.gr.

Einstaklingur sem hefur skattskyldar tekjur undir kr. 348.588 á mánuði og hjón sem hafa skattskyldar tekjur undir kr. 556.542 á mánuði, greiða eingöngu fyrir matinn (hráefniskostnað).

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 1. janúar 2021.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 14. desember 2021og tók gildi þann 1. janúar 2022.

Gjaldskrá fyrir hirðu og eyðingu sorps

Prenta gjaldskrá

1. gr.
Bæjarstjórn Akraness er heimilt að leggja á sérstakt sorphreinsunar- og sorpeyðingargjald með vísan til samþykktar um meðhöndlun úrgangs á Akranesi nr. 1231/2005.

2. gr.
Gjöldin greiðast árlega sem hér greinir:

2.1 Íbúðir, íbúðarhúsnæði greiða kr. 19.256 á íbúð í sorphreinsunargjald miðað við tvær sorptunnur í sorphreinsunargjald. Húseigendum eru í upphafi afhentar tvær 240 litra sorptunnur (ein fyrir almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp).

2.2 Íbúðir, íbúðarhúsnæði greiða kr. 16.422 á íbúð í sorpeyðingargjald miðað við tvær sorptunnur (ein fyrir almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp).

2.3 Húsfélög geta fengið í stað 240 lítra sorptunna, 660 lítra eða 1.100 lítra sorpílát. Sorptunnum sem skilað er inn til að fá stærri sorpílát þurfa að vera a.m.k. með samtals sömu lítratölu og þau sorpílát sem koma í staðinn. Endurnýjun sorpíláta er á kostnað húseigenda.

Gjöldin innheimtast með fasteignagjöldum sem að jafnaði eru innheimt á tímabilinu janúar til og með október ár hvert.

3. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraness þann 15. desember 2020, staðfestist hér með samkvæmt 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1180/2018 fyrir hirðu og eyðingu sorps í Akraneskaupstað.

Gjaldskrá Héraðsskjalasafns Akraness

Prenta gjaldskrá
Gjaldskráin er hér sem segir
Verð
Vottorð, endurrit skjala, hver síða
kr. 2.840
Ljósrit eða endurprentun
kr. 65
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá hundahalds

Prenta gjaldskrá

Af hundum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 782/2010, sbr. 11. gr. hennar.

Við umsókn
Verð
Skráningargjald
kr. 18.500
Skráningargjald eftir útrunninn frest
kr. 23.000
Árlegt eftirlitsgjald
Verð
Fyrir hvern hund
kr. 23.000
Fyrir hvern hund þegar eigandi hefur lokið námskeiði
kr. 11.500
Gjald vegna afhendingar handsamaðs hunds
Verð
Fyrsta afhending hunds
kr. 23.000
Önnur afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 30.700
Þriðja afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 38.360

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Hafi leyfishafi lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi, viðurkenndu af skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar lækka gjöld skv. 3. gr. gjaldskrár þessar um 30%.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá íþróttamannvirkja

Sund og þrek
Verð
Stakur miði í sund, 0-15 ára (frítt í sund til 1. júní árið sem þau verða 16 ára).
Ókeypis
Stakur miði í sund, 16-18 ára (50% afsláttur til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 385
Stakur miði, sund fullorðnir - 18 ára og eldri
kr. 770
Stakur miði í sund fyrir örykja gegn framvísun örorkuskírteinis frá Tryggingastofnun ríkisins
Ókeypis
Stakur miði þrek
kr. 950
Stakur miði þrek og sund
kr. 1.200
Stakur miði í þrek fyrir 14-18 ára (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 475
Stakur miði í þrek og sund fyrir 16-18 ára (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára)
kr. 600
30 miðar sund
kr. 9.820
30 miðar þrek
kr. 14.370
30 miðar þrek og sund
kr. 17.850
30 miðar skólakort - sund
kr. 5.870
30 miðar skólakort - þrek
kr. 8.280
30 miðar skólakort - þrek og sund
kr. 10.190
3ja mánaða kort - þrek og sund
kr. 19.650
6 mánaða kort - þrek og sund
kr. 29.460
Árskort sund
kr. 29.460
Árskort barna 16-18 ára í sund (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 14.730
Árskort þrek
kr. 40.590
Árskort barna 14-18 ára í þrek (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 20.300
Árskort þrek og sund
kr. 49.090
Árskort barna 16-18 ára í þrek og sund (gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 24.550
Leiga á sundskýlu
kr. 605
Leiga á sundbolum
kr. 605
Leiga á handklæði
kr. 605
Leiga á sundfatnaði og handklæði
kr. 960
Eldri borgarar
50% afsláttur af stöku skipti og kortum
Öryrkja gegn framvísun örorkuskírteinis
50% afsláttur af stöku skipti og kortum
Atvinnulausir gegn framvísun skírteinis frá VMST á Vesturland
50% afsláttur af stöku skipti
Árskort í þrek og sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í þrek og sund - 0 % afsláttur
kr. 49.090
Við kaup á 10-19 árskortum í þrek og sund - 10 % afsláttur
kr. 44.300
Við kaup á 20-49 árskortum í þrek og sund - 15% afsláttur
kr. 41.800
Við kaup á 50-199 árskortum í þrek og sund - 25% afsláttur
kr. 36.880
Við kaup á 200 - 399 árskortum í þrek og sund - 30% afsláttur
kr. 34.480
Árskort í sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í sund - 0 % afsláttur
kr. 29.460
Við kaup á 10-19 árskortum í sund - 10 % afsláttur
kr. 26.580
Við kaup á 20-49 árskortum í sund - 15% afsláttur
kr. 25.145
Við kaup á 50-199 árskortum í sund - 25% afsláttur
kr. 22.150
Við kaup á 200 - 399 árskortum í sund - 30% afsláttur
kr. 20.715
Leigugjald á sölum í íþróttamannvirkjum
Verð
Leiga á íþróttasal til fjölbrautarskóla á klukkustund
kr. 8.140
Leiga á íþróttasal til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 5.630
Leiga á íþróttasal vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 5.630
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) vegna mannfagnaðar
kr. 52.360
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 5.240
Leiga á sal 2 (gervigras-sal) til hópa
kr. 4.080
Leiga á sal 3 (græna sal) til hópa á klukkustund
kr. 4.080
Leiga á sal 4 (spinningsal) til hópa á klukkustund
kr. 4.080
Leiga á sal 5 (parket salur) til hópa á klukkustund
kr. 4.080
Leiga á speglasal í kjallara íþróttahúss Vesturgötu til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.080
Leiga á Þekju á Vesturgötu vegna mannfagnaðar
kr. 52.360
Leiga á Þekju á Vesturgötu vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 5.240
Gjald vegna starfsmanns - salur 1 (hátíðarsalur) og Þekju á klukkustund
kr. 5.630
Gjald vegna starfsmanns - íþróttasalur á klukkustund
kr. 8.140
Útleiga á íþróttasal Vesturgötu vegna mannfagnaðar á klukkustund, eftir vinnu starfsmanna
kr. 11.860
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 13.540
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar - utan opnunartíma (útkall)
kr. 32.000
Útleigu á Bjarnalaug vegna fastra tíma í stundatöflu
kr. 4.080
Útleiga á íþróttasal utan opnunartíma (útkall)
kr. 32.000
Gjaldskrá Akraneshallar
Verð
1/1 salur á klukkustund
kr. 25.860
1/2 salur á klukkustund
kr. 12.940
Hádegistími á klukkustund
kr. 8.630
1/1 völlur 2 x í viku eða oftar - á klukkustund
kr. 21.800
1/2 völlur 2 x í viku eða oftar á klukkustund
kr. 11.620
Hádegi 2 x í viku eða oftar á klukkustund
kr. 6.710
Leikir og æfingar á vegum KSÍ á klukkustund
kr. 25.860
Skemmtanir og sýningar
Samningsatriði
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá kattahalds

Prenta gjaldskrá

Af köttum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 781/2010.

Gjald
Verð
Skráningargjald
kr. 4.900
Árlegt eftirlitsgjald fyrir hvern kött
kr. 7.050
Fyrir hverja handsömun kattar sem er á flækingi og veldur ónæði
kr. 7.050

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi kattar. Óskráða ketti má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá leikskóla

Prenta gjaldskrá
Dvalartími
Almennt gjald
Afsláttargjald -35%
4.0
kr. 15.782
kr. 10.258
4.5
kr. 17.754
kr. 11.540
5.0
kr. 19.727
kr. 12.823
5.5
kr. 21.700
kr. 14.105
6.0
kr. 23.673
kr. 15.387
6.5
kr. 25.645
kr. 16.669
7.0
kr. 27.618
kr. 17.952
7.5
kr. 29.591
kr. 19.234
8.0
kr. 31.563
kr. 20.516
8.5
kr. 33.536
kr. 21.798
9.0
kr. 35.509
kr. 23.081
9.5
kr. 37.481
kr. 24.363

Matarverð á mánuði:

 • Morgunverður er kr. 2.111
 • Síðdegishressing er kr. 2.111
 • Hádegisverður er kr. 5.658
 • Ávaxtagjald er kr. 1.059

Dvalargjald á klukkustund er kr. 3.945.
Dvalargjald á klukkstund á tímanum á milli 6:45-7:30 er kr. 4.574 (ekki eru veittur afsláttur af þessu dvalargjaldi).

Afsláttarkjör

Afsláttur er veittur til einstæðra foreldra að fenginni umsókn foreldris. Umsókn um afsláttarkjör skal endurnýjuð árlega fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra í viðkomandi leikskóla. Ef breyting verður á hjúskaparstöðu sem hefur áhrif á afsláttarkjör þarf að tilkynna það til leikskólastjóra. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns. 

Námsmenn, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi, fá 35% afslátt af dvalargjaldi. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Afsláttur námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru fatlaðra nemenda í 5. - 10. bekk. Greitt er fullt gjald vegna yngsta barns og síðan koll af kolli.

Gjaldskráin var endurskoðuð og er óbreytt fyrir árið 2023 samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá Ljósmyndasafns Akraness

Prenta gjaldskrá

Höfunda- og birtingarréttur
Allar myndir sem birtar eru á heimasíðu Ljósmyndasafns Akraness eru eingöngu til einkaafnota. Fjölföldun og birting í öðrum tilgangi er bönnuð án skriflegs leyfis. Á safninu má nálgast afrit, ljósrit og stafrænar myndir sem leyfðar eru til opinberrar birtingar og einkaafnota svo fremi sem veitt hafi verið til þess leyfi og greitt höfundargjald.

Prentun á ljósmyndapappír
Verð
10x15 cm
kr. 2.030
13x18 cm
kr. 2.440
18x24 cm
kr. 3.640
24x30 cm
kr. 4.660
30x40 cm
kr. 7.210
Umsýslukostnaður og myndvinnsla
kr. 2.210
Gjald
Verð
Bækur, forsíða
kr. 36.720
Bækur, innsíða
kr. 15.320
Dagblöð og tímarit
kr. 15.890
Fréttabréf, kynningarefni og skýrslur
kr. 12.830
Póstkort
kr. 15.660
Auglýsing, heil síða
kr. 48.930
Auglýsing, hálf síða
kr. 30.650
Auglýsingaherferð
kr. 79.460
Auglýsingaskilti
kr. 61.180
Heimasíða - einstaklingar
kr. 4.880
Fyrirtækjavefur
kr. 12.260
Sjónvarp og kvikmyndir
kr. 11.640
Viðbótargjald vegna útgáfu á DVD
kr. 7.370
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2022.

Gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld

Prenta gjaldskrá

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í febrúar 2023 og taka breyt­ingum mánaðarlega í samræmi við breytingar á umræddri vísitölu.

Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010 og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 901/2015.

Samþykkt í bæjarstjórn þann 6. mars 2023 og birt í b-deild stjórnartíðinda þann 13. apríl 2023

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

Gjaldskrá skólamáltíða í grunnskólum

Prenta gjaldskrá
Máltíð
Verð
Stök máltíð
kr. 505
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá fyrir slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin af Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Gjald­skráin var samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar á 1224. fundi, þann 15. desember 2015 og af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar á 208. fundi, þann 24. nóvember 2015, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

 

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

Gjaldskrá Tjaldsvæðisins í Kalmansvík

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
16 ára (á árinu) til 67 ára
kr. 1.800
15 ára og yngri
Ókeypis
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 1.200
Rafmagn per. nótt
kr. 1.300
Þvottavél
kr. 400
Þurrkari
kr. 400

Útileigukortið gildir ekki á Tjaldsvæðinu í Kalmansvík.
Gistinóttagjald er innifalið í verð pr. einstakling. 

Írskir dagar
Verð
Helgarverð fyrir 16 ára (á árinu) og eldri
kr. 4.500 (föstudag til sunnudags)
Rafmagn og önnur þjónusta
Samkvæmt almennri gjaldskrá

Reglur á tjaldsvæðinu yfir bæjarhátíðina Írskir dagar
Tjaldsvæðið í Kalmansvík er fjölskyldutjaldsvæði á Írskum dögum. Þetta þýðir að öllum unglingum og ungu fólki yngra en 23 ára verður vísað frá tjaldsvæðinu, nema um sé að ræða fjölskyldufólk, þ.e. foreldra með börn sín.

Hver gestur fær armband til auðkennis sem gildir sem aðgangur að tjaldsvæðinu þessa helgi. Vinsamlegast athugið að Útilegukortið gildir ekki á tjaldsvæðinu í Kalmansvík. Sturtuaðstaða og þvottahús er opin frá kl 07:00-22:00.

Gestir á tjaldsvæðinu eru vinsamlegast beðnir að virða almennar umgengnisreglur. Athugið að brot á reglunum varða brottvísun af tjaldsvæðinu:

 1. Bifreiðastöður eru bannaðar á tjaldsvæðinu, vinsamlegast leggið bílum á bílastæðum. Öll óþarfa umferð um tjaldsvæðið skapar hættu og er bönnuð. Þetta er fjölskyldutjaldsvæði og börn að leik milli tjalda/húsa og á götum svæðisins.
 2. Undantekningarlaust á að vera komin á næturró kl. 23:00 á kvöldin.
 3. Verði gæsluaðilar varir við unglingadrykkju á svæðinu verður málið umsvifalaust kært til lögreglu. Hið sama gildir að sjálfsögðu ef grunur er um fíkniefnaneyslu á svæðinu.
 4. Allar skemmdir sem gestir vinna á aðstöðu tjaldsvæðisins eða eignum annarra verða kærðar til lögreglu.
Almenn gjaldskrá tjaldsvæðisins var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.
Gjaldskrá Írskra daga var endurskoðuð og samþykkt í bæjarráði Akraness þann 27. júní 2019.

Gjaldskrá Tónlistarskóla Akraness

Prenta gjaldskrá
Nám
Grunngjald
20 ára og eldri
Forskóli I og II
kr. 35.420
Hljóðfæranám 1/1 grunn- og miðstig*
kr. 91.210
kr. 123.130
Hljóðfæranám 1/1 framhaldsstig*
kr. 99.050
kr. 133.720
Hljóðfæranám (og Suzuki) 1/2 grunn- og miðstig*
kr. 58.160
kr. 78.520
Hljóðfæranám 1/2 framhaldsstig*
kr. 63.170
kr. 85.280
Samkennsla í söng (2 saman í 40 mín.)
kr. 47.750
kr. 64.460
Meðleikur 15 mínútur, (meiri meðleikur reiknast eftir þessu grunngjaldi)
kr. 29.080
kr. 39.260
Söngnám 1/1 grunnstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 131.920
kr. 178.090
Söngnám 1/1 miðstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 131.920
kr. 178.090
Söngnám 1/1 framhaldsstig (meðleikur 30 mín.)
kr. 139.760
kr. 188.680
Söngnám 1/2 grunnstig (meðleikur 15 mín.)
kr. 78.520
kr. 106.000
Hljóðfæraleiga
kr. 13.160
kr. 17.770

*Miðað er við að söngnemendur í grunnstigi geti valið um lengd meðleiks í samráði við kennara. Söngnemendur í mið- framhaldsstigi séu í meðleik að lágmarki 15 mínútur vikulega. Meðleikur með söng-eða hljóðfærum reiknast með 30% afslætti eins og er með 2. hljóðfæri.

Gjaldskráin gildir fyrir heilt skólaár og er hægt að skipta greiðslunum í fjóra hluta, einnig er hægt að setja greiðslur á greiðslukort.

Tómstundaframlag Akraneskaupstaðar gildir hjá Tónlistarskólanum.

Ef systkini hafa sama lögheimili er veittur systkinaafsláttur fram til 18 ára aldurs af lægra skólagjaldi sem hér segir:

 • 30% afsláttur fyrir systkini númer tvö
 • 40% afsláttur fyrir systkini númer þrjú

Stundi nemandi nám á tvö hljóðfæri/söng þá er 30% afsláttur af 2. hljóðfæri.

Eing og fram kemur í gjaldskránni þá greiða nemendur sem eru 20 ára og eldri 35% hærri skólagjöld frá og með 1. júní árið sem þau verða 20 ára.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

Gjaldskrá Þorpsins

Prenta gjaldskrá
Þátttökugjald
Verð
1 klukkustund
kr. 142
Síðdegishressing
kr. 144 fyrir hvern dag

Frístundastarf (9 ára og eldri) er ætlað fyrir einstaklinga með stuðningsþarfir á aldrinum 9 - 20 ára. Starfið felur í sér einstaklingsbundna frístundaþjónustu og er opin á milli kl. 13:00 og 16:15 alla virka daga.

Umsóknir um þátttöku fer fram á umsóknarvef um frístundastarf í þjónustugáttinni

 

 • Afsláttarkjör:

  Einstæðir foreldrar fá 35% afslátt af dvalargjaldi

  Systkinaafsláttur

  • Yngsta barn greiðir fullt gjald
  • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
  • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

  Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru nemenda með fötlun í 5. - 10. bekk. Almennur opnunartími frístundar er til kl. 16:15.

  Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 13. desember 2022 og tók gildi þann 1. janúar 2023.

   

   

 

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00