Fara í efni  

Gjaldskrár

Álagning gjalda 2020

Prenta gjaldskrá


Á fundi bæjarstjórnar Akraness, sem haldinn var þann 10. desember 2019, voru samþykktar eftirfarandi forsendur til grundvallar álagningu útsvars-, fasteigna- og þjónustugjalda á árinu 2020:

Álagning gjalda
Útsvarsprósenta árið 2020
14.52%
Fasteignaskattur af álagningarstofni íbúðarhúsa skv. a-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
0,2407%
Fasteignaskattur af öllum fasteignum skv. b-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,32%
Fasteignaskattur af öllum öðrum fasteignum skv. c-lið 3. greinar laga nr. 4/1995
1,4000%
Sorphreinsunargjald vegna íbúðarhúsnæðis fyrir hverja íbúð miðað við tvær sorptunnur
kr. 18.786
Sorpeyðingargjald miðað við tvær tunnur
kr. 16.021

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2020 eru 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september, 15. október en eindagi gjaldanna er 30 dögum síðar eða næsta virkan dag beri hann upp á helgidag. Heildargjöld sem nema lægri fjárhæð en kr. 25.000 innheimtast með einum gjalddaga á ári, þann 15. apríl 2020.

Veitt er ívilnun á fasteignaskatti á árinu 2020, til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við sérstakar reglur bæjarstjórnar um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

Sorphreinsunargjald og sorpeyðingargjald er innheimt með fasteignagjöldum

Lóðarleiga
Verð á hvern fermeter lóðar
Íbúðarhúsnæði
kr. 13,45
Atvinnuhúsnæði
kr. 48,38
Hafnarsvæði
kr. 192,34

Lóðarleiga af nýjum lóðum og endurnýjuðum samningum er 1,199% af fasteignamatsverði atvinnulóða og 0,3034% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða og eru innheimt með fasteignagjöldum. 

Vatns- og fráveitugjöld eru ákveðin og innheimt af Orkuveitu Reykjavíkur en ekki Akraneskaupstað. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag þeirrar innheimtu er að finna á vef Orkuveitunnar, www.or.is.

Álagning fasteignagjalda er birt rafrænt á www.island.is, en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli í Þjónustuveri Akraneskaupstaðar.

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Gjaldskrár Akraneskaupstaðar hækka almennt um 2,5% þann 1. janúar 2020 nema annað sé sérstaklega samþykkt í viðkomandi gjaldskrá.

Gjaldskrá Akranesvita

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 300
Börn, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
Ókeypis
Móttaka hópa og leiðsögn á opnunartíma
kr. 5.000
Móttaka hópa og leiðsögn utan opnunartíma
kr. 15.000
Móttaka og leiðsögn skólahópa í fylgd kennara
Ókeypis
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá Bókasafns Akraness

Bókasafnskort - árgjald
Verð
0-17 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 0
18-66 ára
kr. 2.030
Glatað bókasafnskort
kr. 495
Mynddiskar
Verð
Kvikmyndir
kr. 495
Eldri kvikmyndir
Sjá merkingar á hulstri
Barnaefni
kr. 330
Eldra barnaefni
Sjá merkingar á hulstri
Allt fræðsluefni og myndbönd eru án endurgjalds
Tveir fyrir einn föstudaga og laugardaga
Dagsektir
Verð
Bækur, hljóðbækur, tímarit og önnur gögn
kr. 19
Mynddiskar
kr. 98
Afsláttur af sektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Hámarkssektir
Verð
Hámarkssekt á safngögn
kr. 692
Hámarkssekt á mynddiska
kr. 1.614
Hámarkssekt vegna útláns til einstaklings
kr. 5.340
Afsláttur af hámarkssektum vegna barna á aldrinum 0-17 ára
50%
Aðgangur að tölvu og neti
Verð
Aðgangur að þráðlausu neti
Ókeypis
Tölvuafnot í 30 mínútur
kr. 185
Tölvuafnot í 60 mínútur
kr. 330
Tölvuafnot fyrir skírteinishafa í 30 mínútur á dag
Ókeypis
Ljósritun, skönnun o.fl.
Verð
Ljósritun A4
kr. 50 (í lit kr. 95)
Ljósritun A3
kr. 95 (í lit kr. 190)
Pantanir
kr. 170
Millisafnalán innanlands
kr. 1.310
Skönnun
kr. 125
Afnot af skanna með skírteini
Ókeypis
Leiga á Svöfusal
kr. 6.150 á klukkustund
Útprentun á skönnun
Sama verð og á ljósriti
Viðmiðunargjald fyrir glötuð eða skemmd gögn
Verð
Bækur og hljóðbækur
kr. 4.160
Mynddiskar
kr. 3.330
Tónlistardiskar
kr. 2.730
Tímarit
kr. 260
Ef ný gögn skemmast eða glatast (tveggja ára), þá gildir innkaupaverð.
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá búfjáreftirlits á Akranesi

Prenta gjaldskrá

1. gr.
Gjald fyrir sérstaka haustskoðun sbr. 11. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. skal miðast við tímaeiningu. Gjald á tímaeiningu sem er ein klst., er kr. 5.843.

2. gr.
Eftirlitsgjald sbr. 15. og 16. gr. laga nr. 103/200, um búfjáreftirlit o.fl. skal vera kr. 5.843 á tímaeiningu. 

3. gr.
Aksturkostnaður vegna ferða eftirlitsmanna sbr. 1. og 2. gr. skal greiddur af umráðamanni hlutaðeigandi búfjár. Kostnaður á hvern ekinn km miðast við gjald sem ákveðið er af ferðakostnaðarnefnd fjármálaráðuneytisins. Virðisaukaskattur reiknast aukalega á hverja gjaldtöku skv. 1., 2. og 3. gr.

4. gr.
Þurfi að leita dómsúrskurðar til að tryggja eftirlitsaðilum aðgang að gripahúsum sbr. 15. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhöld o.fl. skal hlutaðeigandi umráðamaður búfjár greiða gjald sem nemur útlögðum kostnaði kaupstaðarins í hverju úrskurðarmáli. 

5. gr.
Endurskoðun gjaldskrár þessarar skal fara fram við afgreiðslu fjárhagsáætlunar kaupstaðarins hvert ár. 

6. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var af bæjarstjórn Akraness, er sett með heimild í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhald o.fl. og staðfestist hér með af ráðherra til að öðlast þegar gildi. 

Þannig samþykkt við síðari umræðu í bæjarstjórn Akraness, 10. febrúar 2004. Fyrri umræða fór fram 27. janúar 2004. 

Gjaldskrá Byggðasafnsins í Görðum

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
Fullorðnir 18 - 66 ára
kr. 1.000
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 700
Hópar 10 manns eða fleiri
kr. 700 fyrir hvern einstakling
Leiðsögn um safnið, viðbótargjald auk aðgangseyris
kr. 10.000 viðbótargjald auk aðgangseyris
Leiðsögn er fyrir skólahópa í fylgd með kennurum.
Ókeypis
Hljóðleiðsögn er innifalin í aðgangseyri.
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 15. maí 2020.

Gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu

Prenta gjaldskrá

1.gr. um gjald fyrir heimaþjónustu

Félagsleg heimaþjónusta er veitt gegn gjaldi fyrir hverja veitta þjónustustund. Gjöld fyrir félagslega heimaþjónustu eru tekjutengd og eru gjaldflokkarnir tveir. Röðun í gjaldflokka tekur mið af framfærsluviðmiðum Tryggingastofnunar ríkisins hverju sinni. Ákvörðun gjaldflokks ræðst af öllum skattskyldum tekjum þjónustuþega, þ.m.t. fjármagnstekjum eins og þær eru samkvæmt skattframtali.

Innheimt er fyrir að hámarki 8 klukkustundir á mánuði í félagslega heimaþjónustu. Innheimt er fyrir heimilisþrif og aðstoð við búðarferðir.

Önnur félagsleg heimaþjónusta, þ.e. innlit og persónuleg aðstoð á dagvinnutíma og kvöld- og helgarþjónusta er endurgjaldslaus. 

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu miðast við skattskyldar tekjur einstaklinga og hjóna.

Tekjumörk einstaklings á mán.
Tekjumörk hjóna á mán.
Gjald á klukkustund
Undir kr. 321.678
Undir kr. 511.668
kr. 0
Yfir kr. 321.678
Yfir kr. 511.668
kr. 1.144

2.gr. um tekjuupplýsingar

Árlega er kallað eftir endurnýjun á tekjuupplýsingum. Kjósi notendur af einhverjum ástæðum að skila ekki inn umsókn og tekjuupplýsingum fyrir tilskilinn tíma greiða þeir fullt gjald. 

3.gr. um akstur

Ekki er innheimt gjald fyrir akstur vegna persónulegra erinda, s.s. í búðir og í banka.
Ekki er innheimt gjald fyrir akstursþjónustu sem er á vegum bæjarfélagsins. 

4.gr. um lagagrundvöll og gildistöku

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 15. janúar 2020.  Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 15. janúar 2019.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 15. janúar 2020.

Gjaldskrá frístundar

Prenta gjaldskrá
Frístund
Verð
1 klukkustund
kr. 338
Síðdegishressing
kr. 128
1 klukkustund (35% afsláttur af dvalargjaldi fyrir einstæða foreldra)
kr. 220

Afsláttarkjör:

Einstæðir foreldrar fá 35% afslátt af dvalargjaldi

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru nemenda með fötlun í 5. - 10. bekk. Almennur opnunartími frístundar er til kl. 16:15.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá gatnagerðargjalds

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af bæjarráði Akraneskaupstaðar þann 15. október 2020, skv. lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006. og staðfest af bæjarstjórn þann 27. október 2020, skv. lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009.

Gjaldskráin öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Með birtingu þessarar gjaldskrár fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1109/2017.

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef Stjórnartíðinda

 

Gjaldskrá fyrir heimsendan mat

Prenta gjaldskrá
Gjald fyrir heimsendingu matar er kr. 1.250,- sem skiptist þannig:
Matur (hráefniskostnaður)
kr. 1.090
Heimsendingarkostnaður
kr. 160

Tekjumörk til ákvörðunar á greiðslu heimsendingarkostnaðar miðast við sömu forsendur og gjöld fyrir heimaþjónustu sbr. 1.gr.

Einstaklingur sem hefur skattskyldar tekjur undir kr. 321.678 á mánuði og hjón sem hafa skattskyldar tekjur undir kr. 511.668 á mánuði, greiða eingöngu fyrir matinn (hráefniskostnað).

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 25. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og tekur gildi 1. janúar 2020.  Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu á Akranesi frá 1. janúar 2019.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá fyrir hirðu og eyðingu sorps

Prenta gjaldskrá

1. gr.
Bæjarstjórn Akraness er heimilt að leggja á sérstakt sorphreinsunar- og sorpeyðingargjald með vísan til samþykktar um meðhöndlun úrgangs á Akranesi nr. 1231/2005.

2. gr.
Gjöldin greiðast árlega sem hér greinir:

2.1 Íbúðir, íbúðarhúsnæði greiða kr. 18.786 á íbúð í sorphreinsunargjald miðað við tvær sorptunnur í sorphreinsunargjald. Húseigendum eru í upphafi afhentar tvær 240 l sorptunnur (ein fyrir almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp).

2.2 Íbúðir, íbúðarhúsnæði greiða kr. 16.021 á íbúð í sorpeyðingargjald miðað við tvær sorptunnur (ein fyrir  almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp).

2.3 Húsfélög geta fengið í stað 240 lítra sorptunna, 660 lítra eða 1.100 lítra sorpílát. Sorptunnum sem skilað er inn til að fá stærri sorpílát þurfa að vera a.m.k. með samtals sömu lítratölu og þau sorpílát sem koma í staðinn. Endurnýjun sorpíláta er á kostnað húseigenda.

Gjöldin innheimtast með fasteignagjöldum sem að jafnaði eru innheimt á tímabilinu janúar til og með október ár hvert.

3. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraness þann 10. desember 2019, staðfestist hér með samkvæmt 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Breyting þessi öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1126/2017 fyrir hirðu og eyðingu sorps í Akraneskaupstað.

Gjaldskrá Héraðsskjalasafns Akraness

Prenta gjaldskrá
Gjaldskráin er hér sem segir
Verð
Vottorð, endurrit skjala, hver síða
kr. 2.500
Ljósrit eða endurprentun
kr. 50
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá hundahalds

Prenta gjaldskrá

Af hundum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 782/2010, sbr. 11. gr. hennar.

Við umsókn
Verð
Skráningargjald
kr. 16.267
Skráningargjald eftir útrunninn frest
kr. 20.275
Árlegt eftirlitsgjald
Verð
Fyrir hvern hund
kr. 20.275
Fyrir hvern hund þegar eigandi hefur lokið námskeiði
kr. 14.207
Afsláttur vegna grunnnámskeiðs
Fyrir hvern hund, með afslætti
kr. 14.192
Fyrir hvern hund þegar eigandi hefur lokið námskeiði, sbr. 7.gr.
kr. 9.945
Gjald vegna afhendingar handsamaðs hunds
Verð
Fyrsta afhending hunds
kr. 20.275
Önnur afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 27.050
Þriðja afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða
kr. 33.794

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Hafi leyfishafi lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi, viðurkenndu af skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar lækka gjöld skv. 3. gr. gjaldskrár þessar um 30%.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá íþróttamannvirkja

Sund og þrek
Verð
Stakur miður í sund, 0-17 ára (Frítt í sund til 1. júní árið sem þau verða 18 ára).
Ókeypis
Stakur miði, sund fullorðnir - 18 ára og eldri
kr. 635
Stakur miði fyrir eldri borgara í sund- frítt
Ókeypis
Öryrkjar - sund gegn framvísun örorkuskírteinis frá Tryggingastofnun ríkisins
Ókeypis
Atvinnulausir - sund gegn framvísun skírteinis frá Vinnumálastofnun á Vesturlandi
Ókeypis
Stakur miði þrek
kr. 840
Stakur miði þrek og sund
kr. 1.055
Stakur miði fyrir eldri borgara Akranesi og Hvalfjarðarsveitar í þrek
kr. 180
Öryrkjar - þrek gegn framvísun örorkuskírteinis frá Tryggingastofnun ríkisins
kr. 180
Atvinnulausir – þrek gegn framvísun skírteinis frá Vinnumálastofnun á Vesturlandi
kr. 180
30 miðar sund
kr. 8.650
30 miðar þrek
kr. 12.660
30 miðar þrek og sund
kr. 15.720
30 miðar skólakort - sund
kr. 5.170
30 miðar skólakort - þrek og sund
kr. 8.970
3ja mánaða kort - þrek og sund
kr. 17.302
6 mánaða kort - þrek og sund
kr. 25.948
Árskort barna 14-17 ára í þrek ( Gildir til 1. júní árið sem þau verða 18 ára.)
kr. 17.878
Árskort sund
kr. 25.948
Árskort þrek
kr. 35.757
Árskort þrek og sund
kr. 43.245
Árskort í þrek fyrir eldri borgara á Akranesi og Hvalfjarðarsveitar
kr. 17.878
Árskort eldri borgara í þrek sem ekki eru með lögheimili á Akranesi
kr. 25.031
Öryrkjar - Árskort í þrek gegn framvísun örorkuskírteinis frá Tryggingastofnun ríkisins
kr. 17.878
Leiga á sundskýlu
kr. 530
Leiga á sundbolum
kr. 530
Leiga á handklæði
kr. 530
Leiga á sundfatnaði og handklæði
kr. 850
Stakur miði í ljós (Sundfélag Akraness)
kr. 1.060
10 miða ljósakort (Sundfélag Akraness)
kr. 8.650
Árskort í þrek og sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í þrek sund - 0 % afsláttur
kr. 43.245
Við kaup á 10-19 árskortum í þrek sund - 10 % afsláttur
kr. 39.027
Við kaup á 20-49 árskortum í þrek og sund - 15% afsláttur
kr. 36.813
Við kaup á 50-199 árskortum í þrek og sund - 25% afsláttur
kr. 32.487
Við kaup á 200 - 399 árskortum í þrek og sund - 30% afsláttur
kr. 30.376
Árskort í sund til félaga og fyrirtækja
Verð
Við kaup á 1-9 árskortum í þrek sund - 0 % afsláttur
kr. 25.948
Við kaup á 10-19 árskortum í þrek sund - 10 % afsláttur
kr. 23.416
Við kaup á 20-49 árskortum í þrek og sund - 15% afsláttur
kr. 22.150
Við kaup á 50-199 árskortum í þrek og sund - 25% afsláttur
kr. 19.516
Við kaup á 200 - 399 árskortum í þrek og sund - 30% afsláttur
kr. 18.250
Hópafsláttur til félaga og fyrirtækja
Verð
Hópafsláttur 10-19 fullorðnir einstaklingar í sund - 10% afsláttur
kr. 574
Hópafsláttur 20-100 fullorðnir einstaklingar í sund - 20% afsláttur
kr. 507
Leigugjald á sölum í íþróttamannvirkjum
Verð
Leiga á íþróttasal til fjölbrautarskóla á klukkustund
kr. 7.175
Leiga á íþróttasal til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 4.961
Leiga á íþróttasal vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 4.961
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) vegna mannfagnaðar
kr. 46.125
Leiga á sal 1 (hátíðarsal) vegna mannfagnaðar á klukkustund
kr. 4.613
Leiga á sal 2 (gervigras-sal) til hópa
kr. 3.588
Leiga á sal 3 (græna sal) til hópa á klukkustund
kr. 3.588
Leiga á sal 4 (spinningsal) til hópa á klukkustund
kr. 3.588
Leiga á sal 5 (parket salur) til hópa á klukkustund
kr. 3.588
Leiga á parkett sal í kjallara íþróttahúss Vesturgötu til hópa og félagasamtaka á klukkustund
kr. 3.588
Gjald vegna starfsmanns - salur 1 (hátíðarsalur) á klukkustund
kr. 4.961
Gjald vegna starfsmanns - íþróttasalur á klukkustund
kr. 7.175
Útleiga á íþróttasal Vesturgötu vegna mannfagnaðar á klukkustund, eftir vinnu starfsmanna
kr. 10.445
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar á klukkustund, eftir vinnu starfsmanna
kr. 11.921
Útleiga á Bjarnarlaug vegna mannfagnaðar - utan opnunartíma (útkall)
kr. 28.188
Útleiga á íþróttasal utan opnunartíma (útkall)
kr. 28.188
Gjaldskrá Akraneshallar
Verð
1/1 salur á klukkustund
kr. 22.786
1/2 salur á klukkustund
kr. 11.393
Hádegistími á klukkustund
kr. 7.595
1/1 völlur 2 x í viku eða oftar - á klukkustund
kr. 19.198
1/2 völlur 2 x í viku eða oftar á klukkustund
kr. 10.235
Hádegi 2 x í viku eða oftar á klukkustund
kr. 5.909
Leikir og æfingar á vegum KSÍ á klukkustund
kr. 22.786
Skemmtanir og sýningar
Samningsatriði
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá kattahalds

Prenta gjaldskrá

Af köttum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 781/2010.

Gjald
Verð
Skráningargjald
kr. 4.336
Árlegt eftirlitsgjald fyrir hvern kött
kr. 6.212
Fyrir hverja handsömun kattar sem er á flækingi og veldur ónæði
kr. 6.212

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi kattar. Óskráða ketti má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Sjá gjaldskrá hér í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá leikskóla

Prenta gjaldskrá
Dvalartími
Almennt gjald
Afsláttargjald -35%
4.0
kr. 14.876
kr. 9.669
4.5
kr. 16.736
kr. 10.878
5.0
kr. 18.595
kr. 12.087
5.5
kr. 20.455
kr. 13.295
6.0
kr. 22.314
kr. 14.504
6.5
kr. 24.174
kr. 15.713
7.0
kr. 26.033
kr. 16.921
7.5
kr. 27.893
kr. 18.130
8.0
kr. 29.752
kr. 19.339
8.5
kr. 31.612
kr. 20.547
9.0
kr. 33.471
kr. 21.756
9.5
kr. 35.331
kr. 22.965

Matarverð á mánuði:

 • Morgunverður er kr. 1.962
 • Síðdegishressing er kr. 1.962
 • Hádegisverður er kr. 4.556
 • Ávaxtagjald er kr. 984

Dvalargjald á klukkustund er kr. 3.719.

Afsláttarkjör

Afsláttur er veittur til einstæðra foreldra að fenginni umsókn foreldris. Umsókn um afsláttarkjör skal endurnýjuð árlega fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra í viðkomandi leikskóla. Ef breyting verður á hjúskaparstöðu sem hefur áhrif á afsláttarkjör þarf að tilkynna það til leikskólastjóra. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.

Námsmenn, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi, fá 35% afslátt af dvalargjaldi. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Afsláttur námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.

Systkinaafsláttur

 • Yngsta barn greiðir fullt gjald
 • Annað systkini greiðir 50% af gjaldi
 • Þriðja systkini greiðir 25% af gjaldi

Systkinaafsláttur gildir milli dagforeldra, leikskóla, frístundar og lengdrar viðveru fatlaðra nemenda í 5. - 10. bekk. Greitt er fullt gjald vegna yngsta barns og síðan koll af kolli.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá Ljósmyndasafns Akraness

Prenta gjaldskrá

Höfunda- og birtingarréttur
Allar myndir sem birtar eru á heimasíðu Ljósmyndasafns Akraness eru eingöngu til einkaafnota. Fjölföldun og birting í öðrum tilgangi er bönnuð án skriflegs leyfis. Á safninu má nálgast afrit, ljósrit og stafrænar myndir sem leyfðar eru til opinberrar birtingar og einkaafnota svo fremi sem veitt hafi verið til þess leyfi og greitt höfundargjald.

Prentun á ljósmyndapappír
Verð
10x15 cm
kr. 1.800
13x18 cm
kr. 2.150
18x24 cm
kr. 3.200
24x30 cm
kr. 4.100
30x40 cm
kr. 6.350
Umsýslukostnaður og myndvinnsla
kr. 1.950
Gjald
Verð
Bækur, forsíða
kr. 32.350
Bækur, innsíða
kr. 13.500
Dagblöð og tímarit
kr. 14.000
Fréttabréf, kynningarefni og skýrslur
kr. 11.300
Póstkort
kr. 13.800
Auglýsing, heil síða
kr. 43.100
Auglýsing, hálf síða
kr. 27.000
Auglýsingaherferð
kr. 70.000
Auglýsingaskilti
kr. 53.900
Heimasíða - einstaklingar
kr. 4.2300
Fyrirtækjavefur
kr. 10.800
Sjónvarp og kvikmyndir
kr. 10.250
Viðbótargjald vegna útgáfu á DVD
kr. 6.500
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld

Prenta gjaldskrá

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í september 2015 og taka breyt­ingum mánaðarlega í samræmi við breytingar á umræddri vísitölu.

Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010 og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 1162/2011.

Samþykkt í skipulags- og umhverfisráði Akraneskaupstaðar þann 3. september 2015.

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

 

Gjaldskrá skólamáltíða í grunnskólum

Prenta gjaldskrá
Máltíð
Verð
Stök máltíð
kr. 379
Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá fyrir slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin af Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Gjald­skráin var samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar á 1224. fundi, þann 15. desember 2015 og af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar á 208. fundi, þann 24. nóvember 2015, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

 

Gjaldskráin er aðgengileg hér á vef stjórnartíðinda

Gjaldskrá Tjaldsvæðisins í Kalmansvík

Prenta gjaldskrá
Aðgangsgjald
Verð
16 ára (á árinu) og eldri
kr. 1.500
15 ára og yngri
Ókeypis
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
kr. 1.200
Rafmagn per. nótt
kr. 900
Þvottavél
kr. 400
Þurrkari
kr. 400

Útileigukortið gildir ekki á Tjaldsvæðinu í Kalmansvík.
Gistinóttagjald er innifalið í verð pr. einstakling. 

Írskir dagar
Verð
Helgarverð fyrir 16 ára (á árinu) og eldri
kr. 4.500 (föstudag til sunnudags)
Rafmagn og önnur þjónusta
Samkvæmt almennri gjaldskrá

Reglur á tjaldsvæðinu yfir bæjarhátíðina Írskir dagar
Tjaldsvæðið í Kalmansvík er fjölskyldutjaldsvæði á Írskum dögum. Þetta þýðir að öllum unglingum og ungu fólki yngra en 23 ára verður vísað frá tjaldsvæðinu, nema um sé að ræða fjölskyldufólk, þ.e. foreldra með börn sín.

Hver gestur fær armband til auðkennis sem gildir sem aðgangur að tjaldsvæðinu þessa helgi. Vinsamlegast athugið að Útilegukortið gildir ekki á tjaldsvæðinu í Kalmansvík. Sturtuaðstaða og þvottahús er opin frá kl 07:00-22:00.

Gestir á tjaldsvæðinu eru vinsamlegast beðnir að virða almennar umgengnisreglur. Athugið að brot á reglunum varða brottvísun af tjaldsvæðinu:

 1. Bifreiðastöður eru bannaðar á tjaldsvæðinu, vinsamlegast leggið bílum á bílastæðum. Öll óþarfa umferð um tjaldsvæðið skapar hættu og er bönnuð. Þetta er fjölskyldutjaldsvæði og börn að leik milli tjalda/húsa og á götum svæðisins.
 2. Undantekningarlaust á að vera komin á næturró kl. 23:00 á kvöldin.
 3. Verði gæsluaðilar varir við unglingadrykkju á svæðinu verður málið umsvifalaust kært til lögreglu. Hið sama gildir að sjálfsögðu ef grunur er um fíkniefnaneyslu á svæðinu.
 4. Allar skemmdir sem gestir vinna á aðstöðu tjaldsvæðisins eða eignum annarra verða kærðar til lögreglu.
Almenn gjaldskrá tjaldsvæðisins var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.
Gjaldskrá Írskra daga var endurskoðuð og samþykkt í bæjarráði Akraness þann 27. júní 2019.

Gjaldskrá Tónlistarskóla Akraness

Prenta gjaldskrá
Nám
Grunngjald
20 ára og eldri
Forskóli I og II
kr. 31.980
Hljóðfæranám 1/1 grunn- og miðstig (60 mín. einkatími)
kr. 82.354
kr. 111.177
Hljóðfæranám 1/1 framhaldsstig (60 mín. einkatími)
kr. 89.442
kr. 120.746
Hljóðfæranám (og Suzuki) 1/2 grunn- og miðstig (30 mín. einkatími)
kr. 52.516
kr. 70.896
Hljóðfæranám 1/2 framhaldsstig (30 mín. einkatími)
kr. 57.041
kr. 77.006
Söngnám 1/1 grunnstig (söngtími 60 mín., meðleikur 15 mín.)
kr. 91.107
kr. 122.995
Söngnám 1/1 grunnstig (söngtími 60 mín., án meðleiks)
kr. 72.893
kr. 98.405
Söngnám 1/1 miðstig (söngtími 60 mín., meðleikur 30 mín.)
kr. 114.036
kr. 153.949
Söngnám 1/1 framhaldsstig (söngtími 60 mín., meðleikur 45 mín.)
kr. 133.276
kr. 179.922
Söngnám 1/2 miðstig (söngtími 30 mín., meðleikur 15 mín.)
kr. 75.184
kr. 101.498
Söngnám 1/2 framhaldsstig (söngtími 30 mín., meðleikur 22,5 mín.)
kr. 100.040
kr. 135.054
Samkennsla í söng (2 saman í 40 mín.)
kr. 43.122
kr. 58.214
Hóptími eingöngu
kr. 25.569
kr. 34.518
Hljóðfæraleiga
kr. 11.880
kr. 16.038
Tónleikur
kr. 52.516
kr. 70.896
Eingöngu meðleikur 15 mín.
kr. 23.539
kr. 31.778

Verðið í gjaldskránni gildir fyrir heilt skólaár og er greiðslu skólagjalda skipt í fjóra hluta sem innheimtir eru í október, nóvember, febrúar og mars.

Vakin er athygli á því að tómstundaframlag Akraneskaupstaðar gildir hjá Tónlistarskólanum.

Ef systkini hafa sama lögheimili er veittur systkinaafsláttur fram til 18 ára aldurs af lægra skólagjaldi sem hér segir:

 • 30% afsláttur fyrir systkini númer tvö
 • 40% afsláttur fyrir systkini númer þrjú

Nemendur 20 ára og eldri greiða 35% hærri skólagjöld frá og með 1. júní árið sem þau verða 20 ára.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.

Gjaldskrá Þorpsins

Prenta gjaldskrá
Þátttökugjald
Verð
1. dagur í viku
kr. 415
2. dagur í viku
kr. 825
3. dagur í viku
kr. 1.230
4. dagur í viku
kr. 1.640
5. dagur í viku
kr. 1.948
Síðdegishressing
kr. 128 fyrir hvern dag

Dagstarf í Þorpinu er tómstundastarf fyrir börn og ungmenni á aldrinum 10-20 ára á vegum Frístundamiðstöðvarinnar Þorpsins á Akranesi. Dagstarf Þorpsins skiptist í dagstarf Hvíta húss fyrir ungmenni  16 til 20 ára, dagstarf Arnardals fyrir unglingar 13 til 16 ára og Gaman saman fyrir börn 10 til 12 ára. Starfið felur í sér ýmis konar klúbbastarf og námskeið og fer starfsemin fram milli kl. 13:00 og 16:00 alla virka daga.   

Þátttökugjald á viku margfaldast með fjölda vikna sem klúbbastarfið/námskeiðið stendur yfir. Greiðsluseðlar eru sendir út tvisvar á önn við námskeiðslok.  Hægt er að nýta tómstundaframlag Akraneskaupstaðar í dagstarf Þorpsins. Enginn systkinaafsláttur er veittur vegna gjalds vegna dagstarfsins í Þorpinu.

Gjaldskráin var endurskoðuð og samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 10. desember 2019 og tók gildi þann 1. janúar 2020.
   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurStillholti 16-18, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00