Fara í efni  

Leikskólar / Kindergartens / Przedszkola

Eins og öllum ætti að vera kunnugt var sett á samkomubann á Íslandi frá miðnætti 16. mars til 13. apríl n.k. vegna COVID-19.  Bannið mun hafa mikil áhrif á allt samfélagið.  Skólastarfið er mikilvægur hlekkur í að halda samfélaginu okkar gangandi eins lengi og kostur er. Skólum og starfsemi þeirra hafa verið sett viðmið í starfsemi sem þarf að uppfylla og þeir stilla sér í framlínu sem hluti af almannavörnum landsins. 

Leikskólar á Akranesi munu taka þetta nýja hlutverk sitt alvarlega og gera sitt allra besta til að sinna því eins vel og þeim er fært með skynsemi og jákvæðni að leiðarljósi og með öryggi barna og starfsfólks í forgrunni í breyttri starfsemi á margan hátt. Biðlað er til foreldra leikskólabarna að sýna þessu fordæmalausa ástandi skilning og viðhorf þeirra og samvinna skiptir miklu máli.

Opnunartími leikskóla frá 17. mars -13. apríl 2020

 • Opnunartími leikskólanna verður frá kl: 07:45 -15:15
 • Sótthreinsa þarf skólana og leikefni í lok dags til að undirbúa opnun daginn eftir og mun þurfa að gefa rými og tíma til þess innan skólanna þar sem þessi vinna verður í höndum starfsmanna
 • Ef aðstæður breytast verður þessi ákvörðun endurskoðuð og foreldrar upplýstir hið fyrsta

Barnahópurinn

 • Helmingur barnahóps hverrar deildar getur mætt og hinn hlutinn tekur daginn heima (systkini eru tekin saman). Hver leikskóli vinnur mætingarlista fyrir vikulega til upplýsinga fyrir foreldra.
 • Starfsfólk hverrar deildar sinnir sinni deild og sínum barnahópi. Mikilvægt er að takmarka flæði milli deilda og þetta fyrirkomulag ætti að veita börnunum öryggi og vellíðan.
 • Metin verður sértæk þörf ákveðinna barna í samráði við foreldra þeirra og ákvörðun um þeirra tíma verður tekin eftir það samtal
 • Foreldrar, sem eru heima (fæðingarorlof, fjarvinna, sóttkví eða aðrar ástæður) geri sitt til að halda börnum sínum heima til að létta á starfsemi og skipulagi leikskóla
 • Foreldrar barna með undirliggjandi sjúkdóma þurfa að eiga samráð við sinn lækni og meta stöðu / aðstæður síns barns
 • Foreldrar, sem tilheyra heilbrigðisstéttum, eru hvattir til að ræða sérstaklega við leikskólastjóra ef taka þarf tillit til starfa þeirra (leggja fram vaktaskipulag, hvernig annað foreldrið leysir líka)
 • Viðvera og fjarvistir barna verða skráðar sérstaklega þennan tíma. Ákvörðun um hvaða áhrif fjarvistir hafa á leikskólagjöld verða tekin af þar til bærum aðilum hjá Akraneskaupstað.

Að koma með og sækja 

 • Í lok dags verður skilað úti ef veður leyfir. Þannig er hægt að takmarka aðgang inn í leikskólann.
 • Foreldrar eru beðnir að sjá um að koma með börnin og sækja, ekki biðja aðra að sinna því hlutverki.
 • Tæma þarf fatahólfin dag hvern svo hægt sé að sótthreinsa þau fyrir næsta dag.
 • Foreldrar eru í forvarnarhlutverki þegar þeir koma inn í leikskóla og mikilvægt að þeir taki það hlutverk alvarlega. Handþvottur / hreinlæti og sprittun eru lykilþættir þar. 
 • Ef margir eru samankomnir í fataherbergjum skólans eru foreldrar beðnir að meta hvort þeir þurfi að hinkra aðeins fyrir utan á meðan aðrir foreldrar eru þar með sín börn.

Fundað verður reglulega þar sem nýjar upplýsingar verða metnar og starfsemi endurskoðuð ef og þegar þarf.

Ef eitthvað er óljóst eða frekari aðstoðar er þörf þá bendum við á að alltaf má leita upplýsinga í gegnum netföng skólanna eða með því að hringja.

Akrasel: anney.agustdottir@akrasel.is, s.433-1260
Garðasel: Ingunn.rikhardsdottir@gardasel.is, s. 433-1240
Vallarsel: bjorg.jonsdottir@vallarsel.is, s. 433-1220
Teigasel: margret.thora.jonsdottir@teigasel.is, s. 433-1280


English

Preschools

As everyone should be aware, a ban on large gatherings will be in effect in Iceland from 16 March to 13 April, due to the COVID-19 epidemic. The ban will have wide-ranging effects on all aspects of society. The schools are an important part of keeping our community going for as long as possible. New criteria have been established for schools and school-related activities, and schools are now in the frontline of civil protection in the country. 

The preschools in Akranes will take this new role and change in activities seriously and do their utmost to exercise their duties as well as possible, guided by rationality and positivity, and with a focus on the safety of children and staff. We ask parents of preschool children to be understanding in these unprecedented circumstances. Their attitude and cooperation is essential.

Preschool hours from 17. March -13 April 2020

 • The preschools will be open from 07:45 -15:15.
 • The schools and play materials need to be disinfected at the end of the day to prepare for the next day's opening, and the staff must be provided with adequate space and time within the school to do so.
 • If circumstances change, this decision will be reevaluated and parents informed as soon as possible.

Groups of children

 • Half of the children in each department can attend while the others stay at home (siblings are grouped together). Each preschool prepares a weekly attendance list for parents.
 • The staff of each department is responsible for their department and children’s group. It is important to limit the flow of people between departments, and this arrangement is intended to provide the children with a sense of security and wellbeing.
 • The special needs of children will be assessed in consultation with their parents, after which a decision will be made on their school hours.
 • Parents who stay at home (due to parental leave, remote working, quarantine or other reasons) should try to keep their children at home to ease the burden on preschool activities and organisation.
 • The parents of children with underlying illnesses will have to consult with their doctor and consequently assess the status/circumstances of their child.
 • Parents who are healthcare workers are encouraged to talk to the head teacher if arrangements have to be made due to their work (submit a schedule, discuss the other parent’s situation, etc.).
 • Attendance and non-attendance of children will be recorded specifically during this time. A decision on how non-attendance will affect preschool fees will be made by the municipality of Akranes.

Bringing and picking up children 

 • Children will be escorted outside at the close of the school day, weather permitting, to limit outside access to the preschool building.
 • Parents are asked to bring and pick up the children themselves, not ask others to do it.
 • Clothing compartments must be emptied each day so they can be sterilised for the following day.
 • Parents play a vital preventative role when entering the preschools, and they must take this role seriously. Handwashing, hygiene and disinfection of hands are key components. 
 • If many people are gathered at once in the school’s dressing room, parents are asked to assess whether they should wait outside while the other parents and their children are inside.

Regular meetings will be held, where new information will be assessed and activities reevaluated if necessary.

If something is unclear or further assistance is needed, information can always be obtained by e-mailing or phoning the schools.

Akrasel: anney.agustdottir@akrasel.is, tel.433-1260
Garðasel: Ingunn.rikhardsdottir@gardasel.is, tel. 433-1240
Vallarsel: bjorg.jonsdottir@vallarsel.is, tel. 433-1220
Teigasel: margret.thora.jonsdottir@teigasel.is, tel. 433-1280


Polski

Przedszkola

Jak powszechnie wiadomo, zakaz większych zgromadzeń z powodu epidemii COVID-19 będzie obowiązywał na Islandii od 16 marca do 13 kwietnia.  Zakaz ten będzie miał duży wpływ na wszystkie dziedziny funkcjonowania naszego społeczeństwa.  Szkoły odgrywają ważną rolę w normalnym funkcjonowaniu naszej społeczności przez tak długi czas, jaki będzie możliwy. Ustanowiono nowe kryteria dla szkół i zajęć szkolnych, a placówki edukacyjne znajdują się obecnie na pierwszej linii ochrony ludności naszego kraju. 

Przedszkola w Akranes do tej nowej roli podchodzą bardzo poważnie. Reorganizują swoje działania i robią wszystko, co w ich mocy, aby stanąć na wysokości zadania, kierując się zdrowym rozsądkiem i optymizmem oraz skupiając się na bezpieczeństwie dzieci i personelu. Prosimy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o wyrozumiałość w tych niespotykanych jak dotąd okolicznościach. Ich pozytywne nastawienie i współpraca są teraz niezbędne.

Godziny pracy przedszkoli od 17 marca do 13 kwietnia 2020 r.

 • Przedszkola będą otwarte w godzinach 7:45 – 15:15.
 • Budynki przedszkoli i zabawki muszą być pod koniec dnia dezynfekowane, aby przygotować je na przyjęcie dzieci w dniu następnym, a odpowiedni personel musi mieć do tego zapewnioną odpowiednią przestrzeń i ilość czasu na terenie placówki.
 • Jeśli okoliczności się zmienią, konieczność dezynfekcji zostanie poddana ponownej ocenie, a rodzice natychmiast powiadomieni.

Grupy dzieci

 • Połowa dzieci w każdym oddziale uczestniczy w zajęciach, podczas gdy inne zostają w domu (rodzeństwo jest w tej samej grupie). Każde przedszkole przygotowuje cotygodniową listę obecności dla rodziców.
 • Personel każdego oddziału jest odpowiedzialny za swój oddział i swoją grupę dzieci. Ważne jest, aby ograniczyć ruch dzieci między oddziałami. Układ ten ma na celu zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.
 • Specjalne potrzeby dzieci zostaną poddane ocenie w porozumieniu z rodzicami, po czym zostanie podjęta decyzja w sprawie godzin uczęszczania do przedszkola.
 • Rodzice, którzy pozostają w domu (z powodu urlopu rodzicielskiego, pracy zdalnej, kwarantanny lub innych przyczyn), powinni starać się zatrzymać dzieci w domu, aby zmniejszyć obciążenie dla przedszkola związane z organizacją zajęć.
 • Rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi będą musieli skonsultować się z lekarzem i w konsekwencji ocenić stan/okoliczności swojego dziecka.
 • Zachęcamy rodziców, którzy są pracownikami służby zdrowia, do rozmowy z dyrektorem placówki, jeśli konieczne są osobne ustalenia związane z ich pracą (przedłożenie harmonogramu pracy, omówienie sytuacji drugiego rodzica itp.).
 • W tym czasie frekwencja dzieci będzie szczegółowo rejestrowana. Decyzję o wpływie nieobecności na opłaty przedszkolne podejmą władze lokalne Akranes.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

 • Przy sprzyjającej pogodzie pod koniec dnia nauczyciele będą wyprowadzać dzieci na zewnątrz, aby ograniczyć dostęp osób z zewnątrz do budynku przedszkola.
 • Rodzice proszeni są o przyprowadzanie i odbiór dzieci osobiście, a nie o zlecanie tego zadania innym.
 • Półki na odzież należy opróżniać każdego dnia, aby można je było zdezynfekować na następny dzień.
 • Rodzice odgrywają istotną rolę profilaktyczną podczas przebywania w budynkach przedszkoli i muszą podchodzić do tego poważnie. Mycie i dezynfekcja rąk to kluczowe elementy. 
 • Jeśli w szatni przebywa jednocześnie dużo osób, prosimy rodziców, aby racjonalnie ocenili sytuację i ewentualnie poczekali na zewnątrz, aż pozostali rodzice i ich dzieci wyjdą.

Będą organizowane regularne zebrania, podczas których personel i rodzice będą analizować nowe informacje i podejmować dalsze decyzje dotyczące zajęć.

Jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo dalszej pomocy, należy skontaktować się telefoniczne lub e-mailowo bezpośrednio z przedszkolem.

Akrasel: anney.agustdottir@akrasel.is, tel. 433-1260
Garðasel: Ingunn.rikhardsdottir@gardasel.is, tel. 433-1240
Vallarsel: bjorg.jonsdottir@vallarsel.is, tel. 433-1220
Teigasel: margret.thora.jonsdottir@teigasel.is, tel. 433-1280

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00