Fara í efni  

Grunnskólar / Primary school / Szkoły podstawowe

Eftirfarandi ráðstafanir hafa verið gerðar hjá grunnskólum Akraneskaupstaðar vegna samkomubanns sem tók gildi á miðnætti 15. mars síðastliðinn. 

Íslenskt samfélag mætir nú nýjum áskorunum
Gripið hefur verið til aðgerða sem eiga sér engin fordæmi á lýðveldistímum sem meðal annars snúa að skólastarfi í landinu. Öllum er ljóst mikilvægi þess að farið verði að öllu með gát, bregðast við og fylgja fyrirmælum stjórnvalda. Öryggi og heilsa nemenda og starfsfólks er fyrir öllu.

Við þessar aðstæður er eðlilega ekki hægt að halda uppi hefðbundnu skólastarfi. Það verður með gjörbreyttu sniði og takmarkað. Á meðan á neyðarstigi stendur er verkefni okkar allra að halda börnum og ungmennum virkum, bæði andlega og líkamlega. Kennarar og annað starfsfólk munu gera sitt besta til þess að skóla- og heimanám nemenda verði eins markvisst og árangursríkt og aðstæður leyfa. Hvert árgangateymi skólans hefur nú undirbúið slíka sviðsmynd og úrlausnirnar eru margar og mismunandi allt eftir aldri nemenda og þroska. Við grípum nú til neyðaáætlunar skólans sem er sambland skólasóknar og heimanáms.

Upplýsingar um fyrirkomulag
Umsjónarkennarar munu senda ykkur í dag upplýsingar um hvernig skipulagið þeirra verður bæði dagana sem nemendur mæta og þá daga sem nemendur eru heima. Afar mikilvægt er að kennarar séu í sem bestu sambandi við foreldra og nemendur. Ég vil einnig hvetja foreldra til að vera ekki bara þiggjendur í þeim samskiptum heldur senda fyrirspurnir og hugmyndir til baka um það sem betur má fara. Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að skólafólk og foreldrar vinni vel saman og skapi sterka liðsheild. Þetta óvissuástand mun sem betur fer ganga yfir og þrátt fyrir allt þá er bjart framundan. Skipulag skólanna miðast við það að allir eiga að halda áfram í náminu þó hefðbundin skólasókn allra árganga riðlist um tíma.

Tilmæli til foreldra

 • Skólafélagar sem ekki eru í sama hópi í skólastarfinu ættu ekki að vera í návígi utan skóla.
 • Hafi börnin þroska til að fara eftir leiðbeiningum sem snúa að minni snertingu við vini er ekki útilokað að þau geti hist í leikjum. Leikirnir mega ekki fela í sér beina snertingu, notkun á sameiginlegum leikföngum eða búnaði sem snertur er með berum höndum.
 • Börn og ungmenni ættu ávallt að þvo sér vel um hendur bæði áður en þau hitta félaga sína og eftir að þau koma heim.
 • Fjölskyldur ættu að hafa í huga að ef börnin umgangast mikið vini eða frændsystkini úr öðrum skólum eða skólahópum þá verður til tenging milli hópa sem annars væru aðskildir. Slíkt ætti að forðast eins og kostur er.
 • Fjölskyldur eru hvattar til að nýta sér tæknina til að halda góðum tengslum við ástvini sem eru í áhættuhópum vegna COVID-19 sýkinga, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma.
 • Einnig væri hægt að nota tækifærið að kenna börnunum að skrifa sendibréf og æfa í leiðinni skrift, stafsetningu, virkja ímyndunaraflið og hugsa í lausnum þegar kemur að samskiptum við ástvini okkar.

Mötuneyti, ávaxtastund og brauðsala lokuð
Mötuneyti skólanna er lokað og ávaxtastund sem og brauðsala á unglingastigi. Foreldrar þurfa því að útbúa skólanesti fyrir börnin sín. Uppgjör gjalda vegna matarskráningar og frístundar verða endurreiknuð í ljósi þess sem nú hefur verið ákveðið.

Skólabyggingunni skipt upp í lokaðar einingar
Skólabyggingu skólanna er skipt upp í einingar þannig að engin krosstengsl eiga að verða á milli árganga. Einnig er öllu starfsfólki skipt upp í tíu sjálfstæð teymi sem sinna hvert einum árgangi. Þannig reynum við að tryggja að ef veiran kemst að einum hóp, sem þarf þá hugsanlega að hætta skólasókn, halda hinir níu hóparnir áfram.

Nemendur og starfsmenn mega því ekki fara inn á svæði sem aðrir hópar eru. Hver árgangur gengur áfram inn um sinn inngang og það er einungis einn árgangur í hverju anddyri á hverjum degi. Því er mikilvægt að nemendur gangi einungis inn um sinn inngang.

Til að nemendur sé ekki á ferðinni um skólann nema þar sem þeir eiga að vera verður skólinn læstur til kl. 7:55 á morgnana. Þá opnar starfmaður úr teyminu þeirra innganginn og tekur á móti þeim. Eins verður nemendum fylgt út þegar skóladegi lýkur.

Meðan á þessu stendur fær enginn að koma inn í skólanna nema þeir nemendur og starfsmenn sem eiga að vera í skólanum hverju sinni. Foreldrar geta því ekki fylgt börnum sínum nema að útidyrahurðinni og ef þið þurfið að tala við starfsmenn þurfið þið að hringja eða senda tölvupóst.

Starfstími skóla og frístundar

 • Hver skóladagur er frá kl. 8–12.
 • Frístund opnar kl. 13 og heldur úti þjónustu til kl. 16:15. Nemendur koma með nesti með sér í frístund. 
 • Á neðangreindri töflu má sjá hvenær einstakir árgangar eiga að mæta í skóla. Fylgt er s.k. rúllukerfi þannig að hver árgangur er í skólanum tvo daga af hverjum sex.
 • Reynt er að mæta þeim yngstu með því að tryggja nemendum í 1. bekk þjónustu í Frístund þrjá daga á móti skóla og nemendur í 2. bekk tvo daga.
 • Engin kennsla fer fram í íþróttahúsum, sundlaug eða list- og verkgreinastofum. 
 • Ef færi gefst til að auka skólasókn eða breytingar verða vegna nýrra upplýsinga mun ykkur berast tilkynning um það tafarlaust.

Skipulag skólastarfsins

Varðandi heimili þar sem sumir eru í sóttkví en aðrir ekki:

 • Börn sem hafa þroska og getu til að sinna eigin hreinlæti og halda viðeigandi fjarlægð við foreldra sem eru í sóttkví sem og við skólafélaga geta áfram sinnt námi í skólastofu. Mikilvægt er að gæta að hreinlæti t.d. nota sér salernisaðstöðu.
 • Foreldrar stálpaðra barna sem eru í sóttkví og geta haldið viðeigandi fjarlægð frá börnunum meðan á sóttkví stendur geta áfram sinnt vinnu á vinnustað ef fjarvinna er ekki í boði.
 • Heimilið verður allt að fara í sóttkví ef börn hafa ekki þroska eða getu til að virða þær ráðstafanir sem gilda í sóttkví. Önnur leið til að leysa slíkt væri ef þeir sem ekki eru í sóttkví færu eitthvað annað á meðan á henni stendur.

Við sem stöndum að skólasamfélaginu tökum nú höndum saman í því verkefni sem blasir við. Við göngum fumlaust til verks og ætlum að leysa verkefnið í góðri samvinnu heimilis og skóla.

Skólastjórnendur og teymi kennara í hverjum árgangi standa áfram vaktina og reyna að leiðbeina í gegnum fjarnám þá daga sem ekki er skólasókn. Ef eitthvað er óljóst eða frekari aðstoðar er þörf þá bendum við á að alltaf má leita upplýsinga í gegnum netföng skólanna eða senda póst á netfangið grundaskoli@grundaskoli.is eða á skrifstofa@brak.is

Símsvörun á skrifstofu skólans er einnig opin sem fyrr. Grundaskóli í síma 433-1400 og Brekkubæjarskóli í síma 433-1300.


English

Primary schools

Akranes primary schools have undertaken the following measures to respond to the ban on large gatherings that entered into effect at midnight on 15 March. 

Icelandic society faces new challenges
The measures that have been taken, including those that pertain to schools in the country, have no precedent in modern Icelandic history. Everyone is aware of the importance of being careful, responding appropriately and following the recommendations of the authorities. The safety and health of students and staff is of primary concern.

Under these circumstances, traditional school-related activities cannot be maintained. They will be limited and altered significantly. During the emergency phase, our joint mission is to keep children and young people active, both mentally and physically. Teachers and other staff will do their best to ensure that the students’ school and homework is as focused and effective as circumstances permit. The team for each school grade has prepared a scenario for the work ahead, with solutions that vary according to the students’ age and state of development. We are now utilising the school’s contingency plan, which consists of a combination of school attendance and homework.

Information on the arrangements
Supervising teachers will send information on their arrangements for both the days when students attend school and the days when the students stay at home. It is important for teachers to maintain good communication with parents and students. Parents are encouraged to not be passive participants in this communication, but to be active in sending questions and ideas for improvements. It has never been more important for school staff and parents to collaborate and work as a team unit. Fortunately, this uncertain situation will pass and, despite everything, the future is bright. The organisation of the schools has the aim of ensuring that everyone continues their studies, despite the temporary disruption of traditional school attendance.

Recommendations to parents

 • Schoolmates who are not in the same group in school (the same class) should not interact closely outside of school.
 • If the children are mature enough to obey instructions on reduced contact with friends, it is possible to permit them to play together. If they do so, they must not engage in any play that involves touching one another physically, or sharing toys or equipment that they touch with their bare hands.
 • Children and young people should always wash their hands thoroughly, both before they meet their friends and after they come home.
 • Families should bear in mind that if children interact frequently with friends or relatives from other schools or school groups, there will be contact between groups that would otherwise remain separate. Such contact should be avoided as much as possible.
 • Families are encouraged to use technology to maintain good contact with loved ones who are at increased risk of catching COVID-19 — particularly elderly people and those with underlying illnesses.
 • This is also a good opportunity to teach children to write letters, which will help them to practice handwriting and spelling, use their imagination, and think in “problem solving mode” about interactions with loved ones.

Cafeteria, fruit break and bread shop
School canteens are closed, as is the fruit break and the bread shop for the upper forms. Parents must therefore prepare school lunches for their children. The settlement of fees for lunch registration and the after school centre will be recalculated in light of these decisions.

The school building will be divided into closed units
The school buildings are divided into units to prevent contact between grades. All staff has been divided into ten individual teams, each of which is responsible for one grade. In this way, we try to ensure that if the virus reaches one group, which may have to stop attending school, the other nine groups will continue as before.

Students and staff are therefore not allowed to enter zones where other groups are. Students in each grade enter through their own entrance, and there is only one grade in each lobby on any given day. It is therefore important that students only use their entrance.

To prevent students from being in others parts of the school than their allocated zone, the school will be locked until 7:55 in the morning, when a staff member on their team opens the entrance to receive them. Students will be escorted outside at the end of the school day.

During this time, no one is allowed to enter the schools except the students and staff who are supposed to be in the school at any given time. Parents are therefore not allowed to follow their children beyond the front door, and must communicate with staff via telephone or e-mail.

School and after-school centre hours

 • School is from 8-12 each day.
 • The after-school centre opens at 13 and closes at 16:15. Students bring their own lunch to the after-school centre. 
 • The table below shows when students in each grade should attend school. A “rolling system” is followed, whereby students in each grade attend school for two days out of six.
 • We try to accommodate the youngest students by providing 1st grade students with leisure services in the after-school centre for three non-school days and two non-school days for 2nd grade students.
 • There are no classes in the gymnasia, swimming pool or arts and craft rooms. 
 • If there is an opportunity to increase school attendance, or if there are any changes due to new information, you will be notified immediately.

Skipulag skólastarfsins

Concerning households where some members are in quarantine and others are not:

 • Children who have the maturity and capacity to take care of their own hygiene and keep the required distance from quarantined parents and from their schoolmates may continue to attend school. It is very important to observe proper hygiene; for instance, to use bathroom facilities.
 • Parents of older children who are in quarantine and can maintain the required distance from children during their quarantine may continue to go to work if remote working is not an option.
 • The entire household must quarantine itself if the children do not have the maturity or capacity to follow the instructions that apply to quarantine measures. Another solution in such cases would be for the household members who are not in quarantine to move elsewhere during the quarantine period.

We, the members of the school community, will join hands for the project at hand. We will act without delay and intend to solve the task by way of successful collaboration between homes and the school.

School administrators and the teams of teachers for each grade continue to do their duty and instruct their students via remote teaching on non-school days. If something is unclear or further assistance is needed, information can always be obtained by e-mailing or phoning the schools or by e-mailing grundaskoli@grundaskoli.is or skrifstofa@brak.is

The telephones in the school office will be answered as before. The number is 433-1400 for Grundaskóli and 433-1300 for Brekkubæjarskóli.


Polski

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe w Akranes podjęły następujące działania w odpowiedzi na zakaz zgromadzeń, który wszedł w życie o północy 15 marca. 

Społeczeństwo islandzkie staje przed nowymi wyzwaniami
Islandia jeszcze nigdy w swojej współczesnej historii nie musiała podejmować tak zdecydowanych działań, w tym działań dotyczących szkół publicznych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie ostrożności, właściwe reagowanie i przestrzeganie zaleceń władz. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i personelu jest najważniejsze.

W tych okolicznościach prowadzenie tradycyjnych zajęć szkolnych nie jest możliwe. Zostaną one ograniczone i znacznie zmodyfikowane. Naszą wspólną misją w fazie reagowania jest dbanie o dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży. Nauczyciele i pozostały personel dołożą wszelkich starań, aby realizowany materiał i zadania domowe były na tyle skondensowane i skuteczne, na ile pozwalają na to okoliczności. Dla każdej klasy szkolnej zespół przygotował scenariusz dalszej pracy wraz z rozwiązaniami dostosowanymi do wieku i etapu rozwoju uczniów. Wdrażamy obecnie szkolny plan reagowania na wypadek sytuacji kryzysowej, który jest połączeniem obecności w szkole i pracy w domu.

Informacje o nowym trybie pracy
Nauczyciele będą przesyłać informacje na temat dni, w których uczniowie uczęszczają do szkoły, oraz dni, w których uczniowie pozostają w domach. Kluczową rolę pełnić będzie sprawna komunikacja między nauczycielami a rodzicami i uczniami. Zachęcamy, aby rodzice nie byli jedynie pasywnymi odbiorcami wiadomości, ale aktywnie uczestniczyli w procesie komunikacji poprzez zadawanie pytań i przesyłanie pomysłów na usprawnienie nowego trybu nauki. Wspólna praca zespołowa personelu szkoły i rodziców jeszcze nigdy nie była tak ważna. Na szczęście ten czas niepewności minie, a naszych uczniów czeka świetlana przyszłość. Celem nowej organizacji pracy szkół jest zapewnienie kontynuacji nauki dla wszystkich uczniów, pomimo tymczasowego zakłócenia tradycyjnego trybu nauczania.

Zalecenia dla rodziców

 • Dzieci, które uczęszczają do tej samej szkoły, ale nie do tej samej grupy (klasy), nie powinny mieć ze sobą bliskiego kontaktu poza szkołą.
 • Jeśli dzieci są na tyle duże, że są w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących ograniczonego kontaktu z przyjaciółmi, można pozwolić im na wspólną zabawę. W trakcie zabawy nie mogą się nawzajem dotykać ani dzielić się zabawkami czy sprzętem, których dotykają gołymi rękami.
 • Dzieci i młodzież powinni zawsze dokładnie myć ręce, zarówno przed spotkaniem z przyjaciółmi, jak i po powrocie do domu.
 • Rodziny powinny mieć na uwadze, że jeśli dzieci często wchodzą w interakcje z przyjaciółmi lub krewnymi z innych szkół lub klas szkolnych, nastąpi kontakt między grupami, które w innym przypadku nie spotykałyby się ze sobą. Takiego kontaktu należy unikać w możliwie jak największym stopniu.
 • Rodziny zachęca się do korzystania z narzędzi technologicznych w celu utrzymywania kontaktu z bliskimi o zwiększonej podatności na zachorowanie na COVID-19 – zwłaszcza z osobami starszymi i cierpiącymi na choroby współistniejące.
 • To także dobra okazja dla dzieci na naukę pisania listów, w trakcie której będą miały okazję doskonalić pisanie ręczne i ortografię, używać wyobraźni i myśleć w „trybie rozwiązywania problemów” o kontaktach z bliskimi.

Stołówka, przerwa na owoce i sklepik z chlebem
Stołówki szkolne, a także przerwa na owoce i sklepiki z chlebem dla starszych klas pozostaną zamknięte. Rodzice muszą zatem zaopatrywać dzieci w jedzenie do szkoły. W świetle tych decyzji opłaty za posiłki szkolne i świetlicę podlegają ponownemu naliczeniu.

Budynek szkoły podzielony na zamknięte bloki
Budynki szkolne zostały podzielone na osobne bloki, aby zapobiec kontaktowi między klasami. Cały personel został podzielony na dziesięć osobnych zespołów, z których każdy odpowiada za jedną klasę. Dzięki temu w sytuacji, gdy wirus pojawi się w jednej grupie, grupa ta może przestać uczęszczać do szkoły, a pozostałe dziewięć grup będzie mogło kontynuować naukę.

Uczniowie i pracownicy nie mogą zatem wchodzić do stref, w których przebywają inne grupy. Każda klasa wchodzi osobnym wejściem, a w każdym holu w danym dniu może przebywać tylko jedna klasa. Dlatego ważne jest, aby uczniowie korzystali tylko ze swojego wejścia.

Aby uniemożliwić uczniom przebywanie w innych częściach budynku szkoły niż ich własna wyznaczona strefa, szkoła będzie zamknięta do godziny 7:55 rano. Dopiero o tej godzinie pracownik każdego z zespołów otworzy swoim uczniom drzwi. Po skończeniu lekcji nauczyciele będą wyprowadzać uczniów z budynku.

W trakcie lekcji nikt nie może wchodzić na teren szkoły oprócz uczniów i pracowników, którzy mają prawo przebywać w szkole w danym momencie. Dlatego rodzice nie mogą odprowadzać dzieci dalej niż do drzwi wejściowych, a z pracownikami szkoły mogą się komunikować tylko telefonicznie lub przez e-mail.

Godziny otwarcia szkoły i świetlicy

 • Szkoły otwarte są w godz. 8:00–12:00 każdego dnia.
 • Świetlice będą otwarte w godz. 13:00–16:15. Uczniowie przynoszą na świetlicę własny lunch. 
 • Poniższa tabela pokazuje dni zajęć szkolnych dla uczniów poszczególnych klas. W zastosowanym systemie uczniowie z każdej klasy uczęszczają do szkoły przez dwa dni z sześciu.
 • Staramy się uwzględnić potrzeby najmłodszych dzieci, zapewniając uczniom klas pierwszych zajęcia rekreacyjne na świetlicy przez trzy dni „nieszkolne”, a uczniom klas drugich przez dwa dni „nieszkolne”.
 • Zajęcia na sali gimnastycznej, basenie i w salach plastycznych są zawieszone. 
 • Jeśli pojawi się możliwość zwiększenia częstotliwości zajęć szkolnych lub jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany wynikające z nowych informacji, rodzice zostaną o tym natychmiast powiadomieni.

Skipulag skólastarfsins

W odniesieniu do gospodarstw domowych, w których niektórzy członkowie podlegają kwarantannie, a inni nie:

 • Dzieci, które są na tyle duże, że potrafią same dbać o własną higienę i zachowywać wymaganą odległość od rodziców poddanych kwarantannie i od swoich kolegów ze szkoły, mogą nadal uczęszczać do szkoły. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad właściwej higieny, na przykład korzystanie z łazienek.
 • Rodzice starszych dzieci poddanych kwarantannie, którzy mogą zachowywać wymaganą odległość od dzieci podczas kwarantanny, mogą dalej chodzić do pracy, jeśli praca zdalna nie jest możliwa.
 • Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego muszą poddać się kwarantannie, jeśli dzieci nie są na tyle duże, aby przestrzegać zaleceń dotyczących kwarantanny bądź tego nie potrafią. Innym rozwiązaniem w takich przypadkach jest tymczasowe przeniesienie się członków gospodarstwa domowego, którzy nie podlegają kwarantannie, w inne miejsce na okres kwarantanny.

My, członkowie społeczności szkolnej, będziemy działać wspólnie, aby wszyscy mogli funkcjonować w tej trudnej sytuacji. Poprzez natychmiastowe działania i skuteczną współpracę między szkołami i rodzicami mamy zamiar poradzić sobie z obecnym wyzwaniem.

Administracje szkół i zespoły nauczycieli przypisane do klas nadal wypełniają swoje obowiązki poprzez nauczanie na odległość w dni „nieszkolne”. Jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo dalszej pomocy, należy skontaktować się telefoniczne lub e-mailowo bezpośrednio ze szkołą lub wysłać wiadomość e-mail na adres grundaskoli@grundaskoli.is lub skrifstofa@brak.is

Sekretariaty szkół pracują w niezmienionych godzinach. Numery telefonu to 433-1400 dla Grundaskóli i 433-1300 dla Brekkubæjarskóli.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00