ForsíðaÞjónustaStjórnsýslaMannlífUmhverfi og framkvæmdir English Dansk Lithuanian Polski Deutsch
Hvað viltu gera?
Prenta vefsíðu

Kultûra ir kasdieninis gyvenimas

Kultûrinis gyvenimas Akranes klesti. Klestinèiam miesteliui yra svarbu, kad kultûrinis gyvenimas bûtø intensyvus ir orientuotas á ðeimà, kur visi galëtø rasti kaþkà tinkamo sau. Kultûra, daugelio nuomone, yra kiekvienos savivaldybës kertinis akmuo; gyventojai uþsiima menu bei ávairia socialine veikla, kad praturtintø savo gyvenimà ir galëtø patenkinti troðkimà kurti. Akranes kultûrinis gyvenimas yra intensyvus, áskaitant ir muzikos sritá. Akranes muzikos mokykloje vyksta ávairi veikla ir daugelis Skagi þmoniø dainuoja chore ar groja orkestre. Kirkjuhvoll meno centre yra reguliariai rengiamos parodos, o visame miestelyje vyksta ávairûs, su menu susijæ renginiai. Kiekvienais metais lapkrièio pradþioje Akranes vyksta didelë kultûros ðventë, Vökudagar (Bemiegës dienos), kur Skagi þmonës ir sveèiai dþiaugiasi miestelio menininkø darbais, be to, á Skagi atvyksta ir daugelis kitø menininkø, norinèiø dalyvauti ðioje didingoje ðventëje.

Akranes miestelio internetiniame puslapyje, skyriuje apie kasdieniná gyvenimà, galima rasti detalesnæ informacijà apie miestelio kasdieniná gyvenimà bei kultûrà. Iðsamesnë informacija apie muziejus, parodas, koncertus ir kitus kultûrinius ávykius taip pat galima rasti Akranes miestelio informaciniame puslapyje, skirtà sveèiams bei turistams, www.visitakranes.is.

 

 
RSS frá Akranesi
Akraneskaupstaður | kt:410169-4449 | Sími 433 1000 | Fax 433 1090 | Stillholt 16-18, 300 Akranes | Vefstjóri: akranes@akranes.is
Íslensku vefverðlaunin 2008